Skip to main content

Algemene Voorwaarden van SamenInGeld B.V. en de Stichting Zekerheden SamenInGeld voor “Crowdfunding” Vastgoedlening (hypothecair) en Algemene Voorwaarden voor “Crowdfunding” Bedrijfslening (non-hypothecair)

Laatste wijziging: 27 Juni 2024

INHOUD

 1. Definities van begrippen
 2. Algemeen
 3. Rollen
 4. Registratie en Account
 5. Proces ten aanzien van Geldnemers
 6. Proces ten aanzien van Investeerders
 7. Volgeschreven Crowdfundingaanbod
 8. Ondertekening en Opname
 9. Aanvullende Bepalingen bij Financiering in Fases
 10. Administratie en kennisgevingen
 11. Aansprakelijkheid van SamenInGeld en Stichting Zekerheden
 12. Voorwaarden voor Vastgoedlening (Hypothecair)
  • De Geldlening
  • Leningschijven en rang
  • Onderpand en Hypotheekrecht
 13. Voorwaarden voor Bedrijfslening
 14. Overige bepalingen

A. DEFINITIES VAN BEGRIPPEN

Aanvangsdatum

In het geval van een Vastgoedlening,

de datum van passeren van de Hypotheekakte of (in het geval van een Financiering in Fases) de datum waarop een Geldlening van de tweede of latere Fase word uitgeboekt.

In het geval van een Bedrijfslening,

de datum waarop de Geldlening wordt uitgeboekt.

Aanvraag

Een aanvraag van een Geldnemer voor financiering via het Crowdfundingplatform.

Account

Het afgeschermde deel van het Crowdfundingplatform waarop een Gebruiker zijn persoonlijke informatie en zijn tegoed bij de Betaaldienstverlener kan bekijken.

Accountnummer

Het bij de registratie aan een Gebruiker toegekende persoonlijke accountnummer.

Administratievergoeding

De vergoeding overeenkomstig het Tarievenblad die de Geldnemer maandelijks verschuldigd is aan SamenInGeld voor het administreren van de Geldlening en het draaiend houden van de backoffice.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van SamenInGeld en de Stichting Zekerheden.

Bedenktijd

Een termijn die aanvangt op het moment van Inschrijving en eindigt vier kalenderdagen (96 uur) later. Tot het einde van de Bedenktijd heeft de Investeerder het recht om zijn Inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen te annuleren.

Bedrijfslening

Geldlening met mogelijk deels annuïtaire aflossing. Voor een Bedrijfslening wordt geen Hypotheekrecht verstrekt.

Beheervergoeding

De vergoeding overeenkomstig het Tarievenblad die de Investeerder maandelijks aan SamenInGeld verschuldigd is voor het administreren van de Geldlening en het draaiend houden van de backoffice. De Beheervergoeding wordt door de Betaaldienstverlener één keer per maand in mindering gebracht op de aan de Investeerder uitgekeerde rente- en aflossing.

Bereidstellingsvergoeding

Bij een Financiering in Fases, vergoeding als bedoeld in artikel 37 (Bereidstellingsvergoeding) die Geldnemer na uitboeking van een Fase dient te betalen over de periode tussen de Aanvangsdatum van Fase I en de opnamedatum van de betreffende latere Fase.

Betaaldienstverlener

De externe betaaldienstverlener waarmee Gebruikers via het Crowdfundingplatform een overeenkomst sluiten voor het verrichten van betalingstransacties.

Blad met Essentiële Investeringsinformatie

Informatieblad als bedoeld in artikel 23, lid 2 van de Crowfunding Verordening.

Borgtocht

De Leningovereenkomst of (in het geval van Financiering in Fases, de Raamovereenkomst) kan aan het verstrekken van de Geldlening of Fases de voorwaarde verbinden dat een in de Leningovereenkomst genoemde persoon of rechtspersoon zich borg stelt voor de verplichtingen van Geldnemer.

Crowd

Voor het Crowdfundingplatform, alle Investeerders die zijn geregistreerd op het Crowdfundingplatform. Voor een Leningovereenkomst of Raamovereenkomst, alle Investeerders die partij zijn bij die Leningovereenkomst respectievelijk Raamovereenkomst.

Crowdfunding Verordening

Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937.

Crowdfundingaanbod

Een aanbod van een Geldnemer op het Crowdfundingplatform om tegen bepaalde voorwaarden een Geldlening aan te gaan, op welk aanbod Investeerders een Inschrijving kunnen doen.

Crowdfundingplatform

Het door SamenInGeld geëxploiteerde online crowdfundingplatform, te bereiken via www.sameningeld.nl.

Doelbedrag

Het bij het Crowdfundingaanbod vermelde bedrag dat Geldnemer beoogt te lenen.

Einddatum

De datum waarop de overeengekomen looptijd, die aanvangt op de Aanvangsdatum, is verstreken. In het geval van een Financiering in Fases, hebben alle Fases dezelfde Einddatum, welke overeenkomt met de Einddatum van Fase I.

Ervaren Investeerder

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een professionele cliënt is op grond van punt 1, 2, 3 of 4 van deel I van bijlage II bij Richtlijn 2014/65/EU (de MiFID 2 Richtlijn) of elke natuurlijke of rechtspersoon die de goedkeuring heeft van SamenInGeld om als Ervaren Investeerder te worden behandeld overeenkomstig de in bijlage II bij de Crowdfundingverordening bepaalde criteria en procedure.

Fase I, II, III, etc.

Bij een Financiering in Fases, de fases zoals beschreven in de Raamovereenkomst.

Financiering in Fases

Financiering in fases zoals omschreven in artikel 31 (Financiering in Fases).

Gebruiker

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich heeft geregistreerd op het Crowdfundingplatform.

Gebruikovereenkomst

De overeenkomst voor het gebruik van het Crowdfundingplatform die de Gebruiker aangaat met SamenInGeld doordat deze zich registreert op het Crowdfundingplatform en deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Geldlening

Door de Crowd via het Crowdfundingplatform aan een Geldnemer verstrekte geldlening, zoals vastgelegd in de door alle partijen ondertekende Leningovereenkomst.

Geldnemer

Een Gebruiker die op het Crowdfundingplatform i) een Geldlening heeft afgesloten, ii) een Raamovereenkomst heeft afgesloten, iii) een Crowdfundingaanbod heeft gedaan of, iv) beoogt een Crowdfundingaanbod te doen. Consumenten kunnen geen Geldnemer zijn.

Hoofdsom

Het bij aanvang van de Geldlening geleende bedrag of het (na aflossing) resterende deel daarvan.

(hypotheek)Adviseur

Een door Geldnemer ingeschakelde natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf de Geldnemer adviseert of ten behoeve van de Geldnemer bemiddelt bij de totstandkoming van een Geldlening.

Hypotheekakte

In het geval van een Vastgoedlening, de notariële akte waarmee het Hypotheekrecht wordt verleend. De Leningovereenkomst of, in het geval van een Financiering in Fases, de Raamovereenkomst is de basis voor de Hypotheekakte. Het Hypotheekrecht komt tot stand door inschrijving van de Hypotheekakte in het daarvoor bestemde openbare register. In dit register kan eenieder nagaan wie de eigenaar is van een onroerende zaak en of er een hypotheekrecht op rust.

Hypotheekgever

In het geval van een Vastgoedlening, de Geldnemer of de derde die het Hypotheekrecht heeft verleend of de rechtsopvolger van deze (recht)persoon.

Hypotheekrecht

In het geval van een Vastgoedlening, het hypotheekrecht zoals gedefinieerd in artikel 44 (Aanvullende Definities Vastgoedlening).

Inschrijfperiode

Periode waarin het Crowdfundingaanbod open staat voor inschrijving door Investeerders. Wanneer aan het eind van de Inschrijfperiode geen sprake is van een Volgeschreven Crowdfundingaanbod kan SamenInGeld op verzoek van de Geldnemer besluiten om de Inschrijfperiode te verlengen.

Inschrijving

De inschrijving door een Investeerder op een Crowdfundingaanbod.

Inschrijvingsbedrag

Het bedrag waarvoor een Investeerder een Inschrijving doet.

Investeerder

Een Gebruiker die via het Crowdfundingplatform i) een Geldlening heeft verstrekt, ii) een Raamovereenkomst heeft afgesloten, iii) een Inschrijving heeft gedaan of, iv) beoogt om een Geldlening te verstrekken.

Investeringsovereenkomst

De overeenkomst die als onderdeel van de Inschrijving door de Investeerder wordt getekend en die onder meer een volmacht bevat voor SamenInGeld om de Leningovereenkomst en, in het geval van een Financiering in Fases, de Raamovereenkomst aan te gaan en een Last voor de Stichting Zekerheden om de rechten en belangen van de Investeerder onder de Leningovereenkomst en Raamovereenkomst uit te oefenen.

Last

De in een Investeringsovereenkomst door de Investeerder aan de Stichting Zekerheden gegeven privatieve last om voor rekening van de Investeerder in eigen naam alle rechten en belangen van de Investeerder onder de Leningovereenkomst, de Raamovereenkomst (indien van toepassing), de Hypotheekakte (indien van toepassing) en de daarmee verband houdende overeenkomsten en documenten, waaronder eventuele (andere) zekerheidsdocumenten, uit te oefenen en waar te nemen. Een privatieve last wil zeggen dat de Investeerder niet zelf de bevoegdheid heeft om die rechten en belangen uit te oefenen.

Leningovereenkomst

De overeenkomst van geldlening tussen de Geldnemer, de Investeerders, SamenInGeld en de Stichting Zekerheden. Investeerders kunnen het format voor de Leningovereenkomst inzien op het Crowdfundingplatform. Bij het aangaan van de Leningovereenkomst worden de Investeerders vertegenwoordigd door SamenInGeld als gevolmachtigde.

Niet-Ervaren Investeerder

Een Investeerder die niet een Ervaren Investeerder is.

Onderpand

In het geval van een Vastgoedlening, de niet voor eigen bewoning gebruikte onroerende zaak van de Geldnemer of van een derde waarvoor de Geldnemer de Geldlening of (bij een Financiering in Fases) de Geldleningen heeft afgesloten of zal afsluiten en waarop de Geldnemer of de derde het Hypotheekrecht heeft gevestigd.

Parallelle Vordering

In het geval van een Vastgoedlening of (bij een Financiering in Fases) de onder een Raamovereenkomst afgesloten Vastgoedleningen, de parallelle vordering zoals gedefinieerd in artikel 44 (Aanvullende Definities Vastgoedlening).

In het geval van een Bedrijfslening of (bij een Financiering in Fases) de onder een Raamovereenkomst afgesloten Bedrijfsleningen, de parallelle vordering zoals gedefinieerd in artikel 82 (Aanvullende Definities Bedrijfslening).

Pitch

Door de Geldnemer gemaakte presentatie waarin deze zichzelf voorstelt en een beschrijving geeft van het Project.

Plaatsingsvergoeding

Vergoeding overeenkomstig het Tarievenblad die door Geldnemer dient te worden voldaan voordat SamenInGeld het Crowdfundingaanbod op het Crowdfundingplatform plaatst.

Project

In het geval van een Vastgoedlening: aankoop, herfinanciering of renovatie van, of een andere investering in, een onroerende zaak die de Geldnemer verhuurt en niet gebruikt voor eigen bewoning.

In het geval van een Bedrijfslening: De uitgave of investering waarvoor een Geldnemer beoogt financiering te verkrijgen.

Raamovereenkomst

Bij een Financiering in Fases, de overeenkomst tussen Geldnemer, SamenInGeld, de Stichting Zekerheden en alle Investeerders die een Inschrijving hebben gedaan op één of meer van de Fases. Investeerders kunnen het format voor de Raamovereenkomst inzien op het Crowdfundingplatform. Bij het aangaan van de Raamovereenkomst worden de Investeerders vertegenwoordigd door SamenInGeld als gevolmachtigde.

Registergoed

In het geval van een Vastgoedlening, de onroerende zaak waarvoor Geldnemer de Geldlening of (bij een Financiering in Fases) de Geldleningen heeft afgesloten of zal afsluiten en waarop de Hypotheekgever ten gunste van de Stichting Zekerheden een Hypotheekrecht heeft gevestigd.

SamenInGeld

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SamenInGeld B.V., statutair gevestigd te Bilthoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59383461.

Schuld

De Hoofdsom op enig moment van de Geldlening.

Schuldenaar

De Geldnemer of de rechtsopvolger van de Geldnemer bij een Geldlening.

Stichting Zekerheden

Stichting Zekerheden SamenInGeld.

Succesvergoeding

Vergoeding overeenkomstig het Tarievenblad die door Geldnemer dient te worden voldaan nadat de Leningovereenkomst is gesloten. De Succesvergoeding wordt bij aanvang van de Geldlening in mindering gebracht op de aan Geldnemer uitgekeerde Hoofdsom.

Tarievenblad

Het blad waarop de door SamenInGeld in rekening gebrachte vergoedingen en transactiekosten staan vermeld, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Toelatingskennistest

Test waarbij SamenInGeld een niet-Ervaren Investeerder vragen stelt over de ervaring, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie en naar het inzicht in de risico’s verbonden aan investeren in het algemeen en aan leningen als die worden afgesloten op het Crowdfundingplatform in het bijzonder.

Vastgoedlening

De met een Hypotheekrecht gesecureerde Geldlening voor aankoop, herfinanciering of renovatie van, of een andere investering in, een onroerende zaak die de Geldnemer verhuurt en niet gebruikt voor eigen bewoning.

Verliessimulatie

Simulatie van de capaciteit van een niet-Ervaren Investeerder om een verlies ter grootte van 10% van het netto vermogen te dragen.

Volgeschreven Crowdfundingaanbod

Van een Volgeschreven Crowdfundingaanbod is sprake wanneer met de Inschrijvingen het Doelbedrag is bereikt of, wanneer het totale bedrag aan Inschrijvingen lager is dan het Doelbedrag, indien de Geldnemer met toestemming van SamenInGeld de hoofdsom van de beoogde Geldlening wijzigt naar het lagere bedrag overeenkomstig artikel 27 (Volgeschreven Crowdfundingaanbod).

Waarborgsom

Bedrag ter hoogte van éénmaal de maandlast (rente, aflossing en Administratievergoeding) dat bij het uitboeken van de Geldlening als waarborgsom wordt ingehouden op de Hoofdsom.

Wft

De wet op het financieel toezicht.

B. ALGEMEEN

1.    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Crowdfundingplatform, waaronder mede begrepen ieder Crowdfundingaanbod en iedere Inschrijving, en op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen van Gebruiker met SamenInGeld en de Stichting Zekerheden.
 2. De Algemene Voorwaarden maken ook deel uit van iedere Gebruikovereenkomst, Investeringsovereenkomst, Raamovereenkomst en Leningovereenkomst en zijn derhalve ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen Geldnemers en Investeerders en de rechtsverhouding tussen Investeerders.
 3. De Algemene Voorwaarden kunnen worden gedownload bij de registratie als Gebruiker. De Algemene Voorwaarden kunnen eveneens worden gedownload op het
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de Gebruiker(s), SamenInGeld en de Stichting Zekerheden zijn

2.    Recht en forumkeuze

Het Nederlands recht is van toepassing op:

 • de Investeringsovereenkomst;
 • de Leningovereenkomst;
 • de Raamovereenkomst (indien van toepassing);
 • de Hypotheekakte (indien van toepassing);
 • deze Algemene Voorwaarden;
 • alle daarmee verband houdende documenten, waaronder

Alle geschillen tussen Partijen die verband houden met bovengenoemde documenten alsmede alle andere rechtsbetrekkingen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

3.    Direct ‘in verzuim’

Komt de Geldnemer de in een Leningovereenkomst of Raamovereenkomst gemaakte afspraken niet of niet tijdig na? Dan is de Geldnemer in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. Een Geldnemer is ook in verzuim zodra zich een opeisingsgrond voordoet zoals bedoeld in de artikelen 56 en 93 (Verplicht eerder aflossen – Opeisingsgronden).

4.    Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Is de Geldnemer schuldenaar samen met één of meer andere (rechts)personen? Dan zijn alle personen schuldenaar. Alle schuldenaars zijn ieder voor zich verplicht om alle afspraken die zijn vastgelegd in de Leningovereenkomst en (indien van toepassing) Raamovereenkomst (inclusief de Parallelle Vordering) na te komen. Alle schuldenaars zijn dus hoofdelijk aansprakelijk.
 2. Is één persoon geen schuldenaar meer? Dan blijven de andere personen verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken die zijn vastgelegd in de Leningovereenkomst en Raamovereenkomst.
 3. Krijgt iemand anders de bezittingen en schulden van één van de schuldenaars (‘rechtsopvolging’ bijvoorbeeld door het overlijden van een schuldenaar)? Dan wordt die andere persoon (bijvoorbeeld de erven) schuldenaar.
 4. De ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’ eindigt alleen als de Stichting Zekerheden dat schriftelijk vastlegt.
 5. De Crowd, of namens haar SamenInGeld of de Stichting Zekerheden, hoeft maar één schuldenaar te Deze schuldenaar moet de verkregen informatie meteen aan de andere schuldenaren doorgeven. De informatie geldt voor alle schuldenaars. Iedere schuldenaar mag aan SamenInGeld of de Stichting Zekerheden een mededeling doen namens de overige schuldenaars. Dit geldt niet als SamenInGeld of de Stichting Zekerheden bepaalt dat een mededeling door alle schuldenaars moet gebeuren.
 6. Iedere schuldenaar is afzonderlijk bevoegd om, ook namens de andere schuldenaars, alle (rechts)handelingen te verrichten die verband houden met de Geldlening, de Raamovereenkomst, de Hypotheekakte (indien van toepassing), andere zekerheidsdocumenten en deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt niet als SamenInGeld of de Stichting Zekerheden bepaalt dat een rechtshandeling door alle schuldenaars gezamenlijk moet worden verricht.
 7. Het doen van afstand van een recht ten opzichte van een schuldenaar die aansprakelijk is op grond van artikel 1:102 of 1:80b van het Burgerlijk Wetboek houdt geen afstand van een recht in ten opzichte van alle schuldenaars. Derhalve behoudt de Crowd vertegenwoordigd door de Stichting Zekerheden zich uitdrukkelijk alle rechten voor en blijft iedere overgebleven schuldenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de Hoofdsom.

5.    Disclaimer

 1. Persoonlijke omstandigheden van de Geldnemer, de besteding van de financiering, het gebruik van het Onderpand (indien van toepassing) alsmede wijzigingen in wet- en regelgeving en de uitleg daarvan kunnen van invloed zijn op de fiscale behandeling van de Geldlening en daarmee verband houdende producten, alsook op de persoonlijke financiële situatie van Geldnemer. De Crowd, SamenInGeld en de Stichting Zekerheden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor deze fiscale behandeling. Als zich feiten of omstandigheden voordoen die gevolgen kunnen hebben voor de fiscale behandeling of voor de persoonlijke situatie dient de Geldnemer advies te vragen aan ter zake deskundigen.
 1. Investeren in een Project brengt risico’s met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het uitgeleende geld. Investeringen via het Crowdfundingplatform vallen niet onder enige vangnetregeling (zoals het Nederlandse depositogarantiestelsel of beleggerscompensatiestelsel).
 2. Investeerders: Een Bedrijfslening wordt verstrekt zonder dat Geldnemer een Hypotheekrecht verleent tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen.

6.    Gevolgen van vernietiging; geen ontbinding

 1. Als één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden of in een Leningovereenkomst, Investeringsovereenkomst, Raamovereenkomst (indien van toepassing) of Hypotheekakte (indien van toepassing) op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt
 2. Het recht van Geldnemer om de Leningovereenkomst of Raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden is uitgesloten.

7.    Klachten

Klachten van Geldnemers, Investeerders en andere Gebruikers worden ingediend en behandeld overeenkomstig de klachtenprocedure zoals gepubliceerd op de website van SamenInGeld.

C. ROLLEN

8.    SamenInGeld

 1. SamenInGeld bemiddelt bij het totstandkomen van Geldleningen van de Crowd aan Geldnemers. Het bijeen brengen van Geldnemers en Investeerders gebeurt op het
 2. De dienstverlening van SamenInGeld bestaat onder meer uit het beheren van het Crowdfundingplatform, het (beperkt) beoordelen van Aanvragen, het voorstellen van rentetarieven, het optreden als gevolmachtigde van Investeerders bij het ondertekenen van de Raamovereenkomst (indien van toepassing) en de Leningovereenkomst, het voeren van de administratie met betrekking tot de Geldlening, het inschakelen van een Betaaldienstverlener, het (op basis van gegevens uit de administratie) geven van instructies aan de Betaaldienstverlener en (indien van toepassing) het laten uitvoeren van taxatie en keuring van het Onderpand.
 3. SamenInGeld ontvangt voor haar bemiddeling bij de totstandkoming van Geldleningen van de Geldnemer een Plaatsingsvergoeding en een Succesvergoeding, en (bij een Financiering in Fases) een Inschrijfvergoeding. Voor het voeren van de administratie tijdens de looptijd van een Geldlening ontvangt zij van de Geldnemer een Administratievergoeding en van de Investeerder een Beheervergoeding.
 4. SamenInGeld adviseert niet over aantrekken of verstrekken van financiering via het Crowdfundingplatform. Plaatsing van een Crowdfundingaanbod houdt geen aanbeveling tot investeren in. Het als Geldnemer of Investeerder aangaan van een Leningovereenkomst en (indien van toepassing) Raamovereenkomst is volledig voor eigen risico. Iedere Geldnemer en Investeerder dient zelf te beoordelen of het aangaan van de Geldlening voor hem passend is en dient hiervoor desgewenst zelf advies in te winnen. SamenInGeld is geen bank, beleggingsmaatschappij of vermogensbeheerder. Crowdfundaanbiedingen worden niet gecontroleerd of goedgekeurd door de AFM.
 5. SamenInGeld voert haar werkzaamheden tot 1 november 2023 uit onder een ontheffing (met nummer 19000052) als bedoeld in artikel 4:3, lid 4 Wft voor bemiddelen in opvorderbare gelden. Daarnaast heeft SamenInGeld een vergunning (met nummer 12042467) van de Nederlandsche Bank voor het aanbieden van hypothecair krediet. Vanaf 8 november 2023 voert SamenInGeld haar werkzaamheden uit onder een vergunning als crowdfundingdienstverlener als bedoeld in artikel 12 van de Crowdfunding Verordening (met nummer 32000028)

9.    Betaaldienstverlener

 1. De Betaaldienstverlener is door SamenInGeld ingeschakeld voor het uitvoeren van betalingstransacties en om gelden afkomstig van Investeerders en Geldnemers gescheiden te houden van haar eigen vermogen. De Betaaldienstverlener is in het bezit van een vergunning van de Nederlandsche Bank als bedoeld in artikel 2:3a Wft.
 2. Om gelden te kunnen ontvangen onder een Leningovereenkomst, dienen Investeerders en Geldnemers via het Crowdfundingplatform een overeenkomst af te sluiten met de
 3. Geldnemers kunnen rente en aflossingen alleen betalen aan de Betaaldienstverlener. Betalingen aan andere partijen, waaronder Investeerders, werken niet bevrijdend en doen het verschuldigde bedrag niet verminderen.

10. Stichting Zekerheden

 1. De rechten en belangen van een Investeerder tegenover de Geldnemer en (indien van toepassing) de Hypotheekgever worden zonder tussenkomst van de Investeerder uitgeoefend en waargenomen door de Stichting Zekerheden. De Investeerder geeft daartoe aan de Stichting Zekerheden in de Investeringsovereenkomst een Last (opdracht).
 2. Indien van toepassing, wordt het Hypotheekrecht door de Hypotheekgever verleend aan de Stichting Zekerheden en niet aan de individuele Investeerders. Het Hypotheekrecht strekt tot zekerheid voor de Parallelle Vordering van de Stichting Zekerheden op Geldnemer. De Stichting Zekerheden kan als hypotheekhouder overgaan tot uitwinning van het Hypotheekrecht. De individuele Investeerders zijn geen hypotheekhouder en hebben dit recht niet. Eventuele andere zekerheidsrechten worden eveneens verleend aan de Stichting Zekerheden.
 1. De Stichting Zekerheden neemt geheel naar eigen inzicht alle beslissingen over het nemen van maatregelen tot verhaal in of buiten rechte en (indien van toepassing) over uitwinning van het Hypotheekrecht en andere zekerheden. De Stichting Zekerheden kan daartoe niet worden verplicht door Investeerders. De Stichting Zekerheden zal na verhaal in of buiten rechte en (indien van toepassing) uitwinning van zekerheden de opbrengst, na aftrek van kosten, uitkeren aan de Investeerders en SamenInGeld, waarbij zij de in de Investeringsovereenkomst en in de artikelen 58 en 78 (in het geval van een Vastgoedlening) dan wel 95 (in het geval van een Bedrijfslening) van deze Algemene Voorwaarden vastgelegde volgorde zal hanteren.
 2. Wanneer ten behoeve van de Crowd meerdere zekerheidsrechten zijn gevestigd tot zekerheid voor de nakoming door Geldnemer van verplichtingen onder de Leningovereenkomst en (indien van toepassing) Raamovereenkomst, is de Stichting Zekerheden vrij in de keuze van welk recht zij gebruik maakt en in welke volgorde zij dit doet, zowel ten opzichte van Geldnemer als ten opzichte van de Investeerders.

11. Tweezijdige bemiddeling

Voor zover SamenInGeld of de Stichting Zekerheden geacht moet worden in verband met de totstandkoming van de Leningovereenkomst of, in het geval van Financiering in Fases, de Raamovereenkomst zowel voor Geldnemer als Investeerder als bemiddelaar, gevolmachtigde of lasthebber op te treden, geven Investeerders en Geldnemers daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming.

D. REGISTRATIE EN ACCOUNT

12. Aanmaken Account

 1. Rechtspersonen en natuurlijke personen die tenminste 18 jaar oud en handelingsbekwaam zijn kunnen zich registreren als Gebruiker van het
 2. Bij de registratie dient de Gebruiker akkoord te gaan met de Algemene
 3. Na registratie ontvangt de Gebruiker een email met een link om het Account te
 4. Een Gebruiker krijgt toegang tot het Account door in te loggen. De inloggegevens bestaan uit het persoonlijke e-mailadres in combinatie met een zelfgekozen
 5. De inloggegevens zijn persoonlijk van aard en kunnen niet worden overgedragen. De Gebruiker dient het wachtwoord strikt geheim te houden. Gebruiker is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van schending van deze verplichting.
 6. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die met gebruikmaking van de inloggegevens via het Account worden verricht. Gebruiker is verplicht om SamenInGeld onmiddellijk op de hoogte te stellen bij onbevoegd gebruik van de inloggegevens en om al het mogelijke te doen om het onbevoegde gebruik te beëindigen en de schade te
 7. De Gebruiker kan inloggen op het Account voor toegang tot de persoonlijke gegevens, waaronder gegevens over Aanvragen, Crowdfundingaanbiedingen, Inschrijvingen en Geldleningen, alsmede voor het verrichten van rechtshandelingen zoals het doen van een Inschrijving of het opnemen van een tegoed bij de Betaaldienstverlener.

13. Identificatie

 1. De Gebruiker dient te beschikken over een op zijn naam gestelde rekening bij een bank in de Europese Unie.
 2. Na het aanmaken van een Account dient de Gebruiker een identificatieprocedure te doorlopen via de Betaaldienstverlener.
 3. Een Gebruiker kan geen rechtshandelingen verrichten op het Crowdfundingplatform voordat de identificatieprocedure succesvol is doorlopen.

14. Toelatingskennistest en Verliessimulatie voor niet-Ervaren Investeerders

 1. Voordat een niet-Ervaren Investeerder op het Crowdfundingplatform als Investeerder kan handelen, bijvoorbeeld door een Inschrijving te doen, dient de niet-Ervaren Investeerder zowel een Toelatingskennistest als een Verliessimulatie te maken.
 2. Indien een niet-Ervaren Investeerders de in het kader van de Toelatingskennistest vereiste informatie niet verstrekt of indien SamenInGeld op basis van de verstrekte informatie van mening is dat de niet-Ervaren Investeerder onvoldoende kennis, vaardigheden of ervaring heeft, stelt SamenInGeld de niet-Ervaren Investeerder ervan in kennis dat investeren via het Crowdfundingplatform mogelijk voor hem ongeschikt is en geeft SamenInGeld een risicowaarschuwing. Een niet-Ervaren Investeerder kan niet op het Crowdfundingplatform handelen als Investeerder voordat hij uitdrukkelijk heeft erkend de waarschuwing te hebben ontvangen en begrepen.
 3. Een niet-Ervaren Investeerder kan niet op het Crowdfundingplatform handelen voordat hij heeft erkend de resultaten van de Verliessimulatie te hebben ontvangen en deze te
 4. Om nieuwe Inschrijvingen te kunnen doen, dient de Toelatingskennistest vervolgens in ieder geval om de twee jaar, en de Verliessimulatie om het jaar, opnieuw te worden
 5. Elke keer voordat een niet-Ervaren Investeerder een Inschrijving doet voor een Inschrijvingsbedrag dat groter is dan het hoogste van i) € 1.000 en, ii) 5% van het nettovermogen dat blijkt uit de meest recente Verliessimulatie, dient de niet-Ervaren Investeerder hiervoor aan SamenInGeld zijn uitdrukkelijke toestemming te geven. Tevens dient hij aan SamenInGeld te bewijzen dat hij de investering en de daaraan verbonden risico’s begrijpt, voor welk bewijs een Toelatingskennistest zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel kan worden gebruikt.

15. Gebruiksvoorwaarden

 1. De Gebruiker verplicht zich om zorgvuldig gebruik te maken van het Crowdfundingplatform. Het Crowdfundingplatform mag uitsluitend voor rechtmatige doeleinden worden gebruikt. Het Crowdfundingplatform mag niet worden gebruikt voor het plaatsen of verspreiden van gegevens of materiaal dat onrechtmatig is jegens

SamenInGeld, de Stichting Zekerheden, Gebruikers of derden. Gebruiker zal zich onthouden van handelingen op het Crowdfundingplatform die de belangen van SamenInGeld, de Stichting Zekerheden of derden schaden.

 1. SamenInGeld is te allen tijde gerechtigd om informatie en materialen van een Gebruiker van het Crowdfundingplatform te verwijderen.
 2. De Gebruiker is aansprakelijk voor schade die SamenIngeld of de Stichting Zekerheden lijden als gevolg van schending van de verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker vrijwaart SamenInGeld en de Stichting Zekerheden tegen boetes of vorderingen van andere Gebruikers of derden gericht tegen SamenInGeld, de Stichting Zekerheden of hun personeel als gevolg van het handelen van de Gebruiker op het Crowdfundingplatform.
 3. SamenInGeld is gerechtigd om nadere voorwaarden te stellen alvorens een Gebruiker (verder) gebruik kan maken van het Crowdfundingplatform, bijvoorbeeld indien SamenInGeld daartoe gehouden is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. De Gebruiker is verplicht om:
  1. SamenInGeld en de Stichting Zekerheden te voorzien van juiste en volledige informatie;
  2. SamenInGeld onmiddellijk per email of via het Account op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in persoonlijke gegevens als naam, emailadres of
 5. Het is de Gebruiker verboden om via het Crowdfundingplatform software, data of virussen te verspreiden of software of data van SamenInGeld uit te schakelen of te
 6. Indien een Gebruiker bekend raakt met feiten of omstandigheden waardoor hij redelijkerwijs moet menen dat sprake is van onrechtmatig gebruik van het Crowdfundingplatform, dan dient hij SamenInGeld daarvan op de hoogte te stellen.

16. Blokkeren en beëindigen van Account

 1. Een Gebruiker kan zijn Account beëindigen, maar uitsluitend als hij geen partij is bij een lopende Leningovereenkomst, Aanvraag, Inschrijving of een niet afgeloste Geldlening.
 2. Een verzoek tot beëindiging wordt ingediend bij SamenInGeld en is pas geldig nadat het door SamenInGeld is bevestigd. SamenInGeld sluit het Account binnen één maand na de bevestiging.
 3. SamenInGeld mag het Account blokkeren of beëindigen en mag op het Crowdfundingplatform geplaatste gegevens en bestanden verwijderen als sprake is van een van de volgende situaties:
  1. SamenInGeld kan de identiteit van Gebruiker niet of onvoldoende vaststellen;
  2. Gebruiker heeft het Crowdfundingplatform gebruikt op een wijze die onrechtmatig of onzorgvuldig is jegens SamenInGeld, de Stichting Zekerheden, andere Gebruikers of derden;
  3. op het Account is meer dan 3 jaar niet ingelogd en er is geen sprake van lopende Geldleningen, Aanvragen, Inschrijvingen of niet-afgeloste Geldleningen waarbij Gebruiker als Geldnemer of Investeerder partij is;
  4. Aanvragen van een Geldnemer leiden stelselmatig niet tot het tot stand komen van een Geldlening, hetzij doordat de Aanvragen niet leiden tot een

Crowdfundingaanbod, hetzij doordat Crowdfundingaanbiedingen niet resulteren in een Volgeschreven Crowdfundingaanbod;

 1. een Investeerder betaalt na daartoe te zijn opgeroepen door SamenInGeld het Inschrijvingsbedrag waarvoor hij een Inschrijving heeft gedaan niet;
 2. Gebruiker doet stelselmatig negatieve uitlatingen over SamenInGeld, de Stichting Zekerheden, andere Gebruikers of derden;
 3. Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
 4. Gebruiker heeft meerdere Accounts;
 5. Gebruiker wordt failliet verklaard of surseance van betaling verleend of er wordt ten laste van Gebruiker beslag gelegd onder SamenInGeld of de Stichting Zekerheden.

17. Accountsaldo

 1. Na identificatie krijgt de Gebruiker via het Account inzicht in het saldo bij de Betaaldienstverlener. Het Account wordt onder meer gebruikt voor het betalen van Inschrijvingsbedragen en Inschrijfvergoedingen en het ontvangen van rente en
 2. Er wordt geen rente vergoed over het
 3. Een Gebruiker kan gelden overmaken naar de Betaaldienstverlener door middel van een iDEAL betaling. Een iDEAL-betaling wordt verwerkt in het Accountsaldo.
 4. Rentebetalingen en aflossingen uit hoofde van Geldleningen worden minimaal één keer per werkdag verwerkt in het Accountsaldo.
 5. Accountsaldo dat niet is gereserveerd voor een Inschrijving of Inschrijfvergoeding is vrij opneembaar. Overboekingen kunnen alleen plaatsvinden naar een bij SamenInGeld of de Betaaldienstverlener geregistreerde bankrekening ten name van de betreffende
 6. Om op te nemen van het Accountsaldo dient de Gebruiker een betaalverzoek te doen op het Account. SamenInGeld brengt per opnameverzoek de op het Tarievenblad vermelde transactiekosten in rekening.

18. Intellectuele Eigendom

SamenInGeld bezit alle intellectuele eigendomsrechten op het Crowdfundingplatform. Dit geldt niet voor informatie en materialen die zijn samengesteld door Geldnemer en die op verzoek van Geldnemer op het Crowdfundingplatform zijn geplaatst.

SamenInGeld krijgt een niet-exclusieve licentie om dergelijke informatie en materialen te plaatsen op het Crowdfundingplatform. SamenInGeld mag in deze informatie en materialen verbeteringen aanbrengen. Geldnemer vrijwaart SamenInGeld voor aanspraken van derden betreffende schade die is geleden doordat op het Crowdfundingplatform geplaatste materialen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van die derden.

E. PROCES TEN AANZIEN VAN GELDNEMERS

19. Aanvraag

 1. Een Geldnemer kan door middel van een ingevuld aanvraagformulier bij SamenInGeld zijn interesse kenbaar maken voor een financiering.
 2. Alleen i) ondernemingen die zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland, ii) natuurlijke personen met de Nederlandse nationaliteit en woonplaats in Nederland en die handelen voor doeleinden die binnen hun bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen, en iii) ondernemingen in landen waarvoor SamenInGeld een notificatie heeft gedaan als bedoeld in artikel 18 (Grensoverschrijdende verlening van crowdfundingdiensten) van de Crowdfundingverordening en waaraan zij op grond van de Crowdfundingverordening crowdfundingdiensten mag verlenen, kunnen als Geldnemer een Geldlening afsluiten via het Crowdfundingplatform.
 3. Een Geldnemer dient te beschikken over een op zijn naam gestelde
 4. Indien de Geldnemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, controleert SamenInGeld in het handelsregister de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vertegenwoordiger van Geldnemer.
 5. Op basis van het aanvraagformulier en de door Geldnemer verstrekte informatie voert SamenInGeld, al dan niet met behulp van derden, een redelijke beoordeling uit van het kredietrisico van het Project.
 6. SamenInGeld kan de Aanvraag in ieder stadium van de behandeling zonder opgaaf van redenen en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn afwijzen.
 7. Indien SamenInGeld het Project geschikt acht voor het Crowdfundingplatform, stelt zij in het geval van Vastgoedleningen de in artikel 62 genoemde Leningschijven met de bijbehorende rentetarieven vast, en in het geval van Bedrijfsleningen het rentetarief.
 8. Het aantrekken van financiering via het Crowdfundingplatform geschiedt volledig voor eigen risico van de Geldnemer. SamenInGeld beoordeelt niet of de Geldlening ten aanzien van de Geldnemer verantwoord is.

20. Maximum bedrag

In verband met artikel 1, lid 2, sub c van de Crowdfundingverordening staat Geldnemer er voor in dat een Crowdfundingaanbod geen tegenwaarde heeft van meer dan

EUR 5.000.000, berekend over een periode van twaalf maanden als de som van:

 1. de totale tegenwaarde van de door Geldnemer gedane aanbiedingen van effecten en voor crowdfunding toegelaten instrumenten als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder m) en n), van de Crowdfundingverordening en de bedragen die door middel van leningen via een crowdfundingplatform door Geldnemer zijn bijeengebracht, en
 2. de totale tegenwaarde van de aanbiedingen aan het publiek van effecten door Geldnemer in diens hoedanigheid van aanbieder in overeenstemming met de vrijstelling uit hoofde van artikel 1, lid 3, of artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1129 (Prospectusverordening).

21. Blad met Essentiële Investeringsinformatie

 1. Indien Geldnemer instemt met de door SamenInGeld voorgestelde voorwaarden, waaronder in het geval van Vastgoedleningen de Leningschijven met de bijbehorende rentetarieven en in het geval van Bedrijfsleningen het rentetarief, stelt Geldnemer een volledig en juist ingevuld Blad met Essentiële Investeringsinformatie op. Tevens stelt Geldnemer een Pitch samen waarin Geldnemer zichzelf en het Project presenteert aan Investeerders op het Crowdfundingplatform.
 1. Geldnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van het Blad met Essentiële

22. Ondertekenen Leningovereenkomst door Geldnemer

 1. Indien Geldnemer instemt met de door SamenInGeld voorgestelde leningvoorwaarden, ondertekent Geldnemer de door SamenInGeld opgestelde Leningovereenkomst.
 2. Door ondertekening van de Leningovereenkomst doet de Geldnemer een onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanbod aan Investeerders tot het aangaan van de
 3. De Leningovereenkomst komt pas tot stand indien deze overeenkomstig artikel 29 of artikel 34 door SamenInGeld namens Investeerders wordt getekend.
 4. Bij een Financiering in Fases ondertekent Geldnemer, in afwijking van de voorgaande artikelleden, de door SamenInGeld opgestelde Raamovereenkomst en Leningovereenkomst voor Fase I.

23. Plaatsing Crowdfundingaanbod

 1. Nadat Geldnemer de Leningovereenkomst en de Raamovereenkomst (indien van toepassing) heeft ondertekend, plaatst SamenInGeld het Crowdfundingaanbod op het
 2. Het Crowdfundingaanbod is voor de Geldnemer bindend tot de vroegste van de volgende data: de datum waarop de Inschrijvingen het Doelbedrag hebben bereikt of de einddatum van de (al dan niet verlengde) Inschrijfperiode.

24. Correcties in Blad met Essentiële Investeringsinformatie

 1. Wanneer SamenInGeld of de Geldnemer een omissie, fout of onjuistheid in het Blad met Essentiële Investeringsinformatie vaststelt die concrete gevolgen kan hebben voor het verwachte rendement van de investering, stelt de partij die de vaststelling doet de andere partij meteen op de hoogte onder verstrekking van de relevante informatie.
 2. SamenInGeld stelt Investeerders die een Inschrijving hebben gedaan onmiddellijk op de hoogte van de vastgestelde onregelmatigheden, de door SamenInGeld ondernomen en verder te ondernemen stappen en de mogelijkheid om de Inschrijving te herroepen.
 3. De Geldnemer is verplicht om het Blad met Essentiële Investeringsinformatie terstond aan te vullen of aan te passen. Indien een aanvulling of correctie niet terstond wordt aangebracht, schorst SamenInGeld het Crowdfundingaanbod totdat het Blad met Essentiële Investeringsinformatie is aangevuld of gecorrigeerd.
 4. Indien het Blad met Essentiële Investeringsinformatie na 30 kalenderdagen niet is aangevuld of gecorrigeerd om alle vastgestelde omissies, fouten en onjuistheden recht te zetten, wordt het Crowdfundingaanbod door SamenInGeld geannuleerd.

F. PROCES TEN AANZIEN VAN INVESTEERDERS

25. Inschrijving

 1. Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan via het Account op het
 2. Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan als het Doelbedrag nog niet is bereikt en de Inschrijfperiode nog niet is geëindigd.
 3. Het Inschrijvingsbedrag kan niet lager zijn dan EUR 250, dan wel een ander door SamenInGeld op het Crowdfundingplatform aan te geven minimumbedrag. SamenInGeld kan ook een maximum stellen aan het Inschrijvingsbedrag.
 4. Onderdeel van de Inschrijving is het ondertekenen door de Investeerder van de Investeringsovereenkomst. Daarin geeft de Investeerder aan SamenInGeld i) een onherroepelijke volmacht om namens de Investeerder de Raamovereenkomst (indien van toepassing) en de Leningovereenkomst te ondertekenen, alsmede ii) de Last.
 5. SamenInGeld kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn een Inschrijving weigeren of annuleren.

26. Bedenktijd

Na het doen van een Inschrijving geldt de Bedenktijd, gedurende welke de Investeerder de Inschrijving kosteloos en zonder opgaaf van redenen kan annuleren.

G. VOLGESCHREVEN CROWDFUNDINGAANBOD

27. Volgeschreven Crowdfundingaanbod

 1. Wanneer met de Inschrijvingen het Doelbedrag is bereikt en voor alle Investeerders de Bedenktijd is verstreken is er sprake van een Volgeschreven Crowdfundingaanbod.
 2. Indien aan het eind van de Inschrijfperiode en de Bedenktijd het Doelbedrag niet is bereikt, kan de Geldnemer verzoeken om de Inschrijfperiode te verlengen. SamenInGeld kan een dergelijk verzoek toestaan, maar is daartoe nimmer verplicht.
 3. Indien na afloop van de – al dan niet verlengde – Inschrijfperiode en de Bedenktijd het totale bedrag aan Inschrijvingen lager is dan het Doelbedrag, kan de Geldnemer aan SamenInGeld verzoeken om de hoofdsom van de beoogde Geldlening te wijzigen naar het lagere bedrag. SamenInGeld kan met een dergelijk verzoek instemmen, maar is daartoe nimmer verplicht. Indien SamenInGeld toestemming verleent en de Geldnemer – ter vervanging van het overeenkomstig artikel 22 door Geldnemer ondertekende document – een nieuwe (door SamenInGeld opgestelde) Leningovereenkomst dan wel Raamovereenkomst tekent voor het lagere bedrag, is alsnog sprake van een Volgeschreven Crowdfundingaanbod.
 4. Indien 6 werkdagen na afloop van de Inschrijfperiode geen sprake is van een Volgeschreven Crowdfundingaanbod, vervallen alle Inschrijvingen.
 5. De Geldnemer heeft bij een niet-Volgeschreven Crowdfundingaanbod geen recht op restitutie van de betaalde Plaatsingsvergoeding.
 6. SamenInGeld kan een Volgeschreven Crowdfundingaanbod annuleren indien zij daarvoor gegronde redenen meent te hebben. Bij annulering van een Volgeschreven Crowdfundingaanbod vindt geen restitutie plaatst van de Plaatsingsvergoeding.

H. ONDERTEKENING EN OPNAME

28. Betaling Inschrijvingsbedragen

 1. Indien sprake is van een Volgeschreven Crowdfundingaanbod, stelt SamenInGeld een datum vast voor het passeren van de Hypotheekakte (in het geval van een Vastgoedlening) of het uitboeken van de Geldlening (in het geval van een Bedrijfslening).
 2. SamenInGeld stuurt rond tien dagen voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde datum iedere Investeerder per email een verzoek om het Inschrijvingsbedrag binnen vijf dagen te betalen aan de Betaaldienstverlener.
 3. Indien een Investeerder niet tijdig gehoor geeft aan het betalingsverzoek, annuleert SamenInGeld de Inschrijving, zonder dat de Investeerder gehouden is tot schadevergoeding. SamenInGeld mag wel administratiekosten in rekening brengen.
 4. Indien niet alle opgevraagde Inschrijvingsbedragen tijdig worden betaald, kan SamenInGeld geheel naar eigen inzicht besluiten om: i) het Volgeschreven Crowdfundingaanbod te annuleren of, ii) aan Geldnemer het (lagere) totaal betaalde bedrag aan te bieden. Indien SamenInGeld besluit tot annulering van het Volgeschreven Crowdfundingaanbod zal de Betaaldienstverlener de Inschrijvingsbedragen binnen 14 dagen terugstorten.
 5. De Geldnemer heeft bij een op grond van lid 4 van dit artikel geannuleerd dan wel verlaagd Crowdfundingaanbod geen recht op restitutie van de Plaatsingsvergoeding.

29. SamenInGeld tekent namens de Investeerders

 1. Nadat de Betaaldienstverlener alle Inschrijvingsbedragen heeft ontvangen, zal SamenInGeld als gevolmachtigde van de Investeerders de reeds door Geldnemer getekende Leningovereenkomst ondertekenen.
 2. Indien niet alle Inschrijvingsbedragen zijn betaald, maar Geldnemer akkoord is gegaan met een aanbod voor het lagere bedrag overeenkomstig artikel 28 (Betaling Inschrijvingsbedragen), lid 4, ondertekenen Geldnemer, de Stichting Zekerheden en SamenInGeld (voor zichzelf en als gevolmachtigde van de Investeerders) een door SamenInGeld opgestelde Leningovereenkomst voor dit lagere bedrag.

30. Uitboeking

 1. In het geval van een Vastgoedlening, is het passeren van de Hypotheekakte een voorwaarde voor het uitboeken van de Geldlening. De Leningovereenkomst kan daarnaast (zowel bij een Vastgoedlening als bij een Bedrijfslening) bepalen dat andere zekerheden (zoals een borgtocht of een positieve/negatieve Hypotheekverklaring) voorwaarde zijn voor het uitboeken van de Geldlening. De Geldnemer is verplicht om alle medewerking te verlenen aan de vestiging van de zekerheidsrechten. De notariskosten voor het vestigen van het Hypotheekrecht zijn voor rekening van Geldnemer. Indien niet aan de uitboekingsvoorwaarden wordt voldaan en de Geldlening niet wordt uitgeboekt zal SamenInGeld of de Stichting Zekerheden de Leningovereenkomst ontbinden, zonder dat Geldnemer tot schadevergoeding gehouden is.
 2. Tot het moment van uitboeking van de Geldlening is de Stichting Zekerheden gerechtigd om de Leningovereenkomst te ontbinden indien sprake is van een opeisingsgrond als bedoeld in artikel 56 of 93 (Verplicht eerder aflossen – Opeisingsgronden). In dat geval zal de Betaaldienstverlener de Inschrijvingsbedragen binnen 14 dagen terugstorten. Geldnemer heeft geen recht op restitutie van

I. AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ FINANCIERING IN FASES

31. Financiering in Fases

 1. Financiering voor een Project kan worden verstrekt in
 2. Voor een Financiering in Fases sluiten Geldnemer, SamenInGeld, de Stichting Zekerheden en alle Investeerders die een Inschrijving hebben gedaan op één of meer van de Fases een Raamovereenkomst. Met de Raamovereenkomst wordt nog geen financiering verstrekt. In de Raamovereenkomst worden afspraken gemaakt die op alle bestaande en toekomstige Fases van toepassing zijn. Deze betreffen onder meer de eventuele door Geldnemer of een derde ten behoeve van alle bestaande en toekomstige Fases verleende zekerheidsrechten en de verdeling van de opbrengst van incasso en verhaal tussen de Investeerders in alle Fases.
 3. Iedere Fase is een separate Geldlening waarvoor (onder verwijzing naar de Raamovereenkomst) een separate Leningovereenkomst wordt gesloten tussen Geldnemer, SamenInGeld, de Stichting Zekerheden en de Investeerders in de betreffende Fase.
 4. Leningovereenkomst Fase I wordt normaal gesproken gelijktijdig met de Raamovereenkomst getekend. Dat de Raamovereenkomst voorziet in de mogelijkheid van een tweede of volgende Fase houdt voor de betreffende Investeerders nog niet de verplichting in om deze te verstrekken of voor Geldnemer om deze te aanvaarden.
 5. Een tweede of volgende Fase wordt verstrekt nadat het bedrag van de Fase, of een lager bedrag waarvoor Geldnemer zijn akkoord heeft gegeven, door Investeerders is verstrekt overeenkomstig dit deel I van de Algemene Voorwaarden en de Leningovereenkomst voor de betreffende Fase is getekend.

32. Inschrijving

 1. Bij de Inschrijving maakt Investeerder een keuze voor een Fase, in het geval van een Vastgoedlening naast een keuze voor een Leningschijf.
 2. Met een Inschrijving voor de tweede of volgende Fase is de Investeerder nog niet gebonden om het Inschrijvingsbedrag daadwerkelijk te betalen. Dat met de Inschrijvingen het Doelbedrag van een tweede of latere Fase is bereikt betekent slechts dat op dat moment sprake is van voldoende belangstelling voor de betreffende Fase.
 3. Investeerders geven met hun Inschrijving een volmacht aan SamenInGeld om de Raamovereenkomst en – indien een Fase daadwerkelijk wordt verstrekt – de Leningovereenkomst voor de betreffende Fase te tekenen.

33. Betaling Inschrijvingsbedragen eerste Fase, alsmede Inschrijfvergoeding voor de tweede en latere Fases

 1. Indien sprake is van een Volgeschreven Crowdfundingaanbod, stelt SamenInGeld een datum vast voor het passeren van de Hypotheekakte (in het geval van een Vastgoedlening) of het uitboeken van de eerste Fase van de Geldlening (in het geval van een Bedrijfslening).
 2. SamenInGeld stuurt rond tien dagen voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde datum per email een verzoek aan:
  • iedere Investeerder die heeft ingeschreven op de eerste Fase om het Inschrijvingsbedrag binnen vijf dagen te betalen aan de Betaaldienstverlener;
  • iedere Investeerder die heeft ingeschreven op de tweede of latere Fase om als inschrijfvergoeding een bedrag van 2% van het Inschrijvingsbedrag met een maximum van EUR 500 (de “Inschrijfvergoeding”) binnen vijf dagen te betalen aan de Betaaldienstverlener.
 3. Indien Investeerder niet tijdig gehoor geeft aan het betalingsverzoek, annuleert SamenInGeld de Inschrijving, zonder dat Investeerder gehouden is tot schadevergoeding. SamenInGeld mag wel administratiekosten in rekening brengen.
 4. Indien voor de eerste Fase niet alle Inschrijvingsbedragen tijdig en volledig worden betaald of voor een mogelijke tweede of volgende Fase niet voor ieder Inschrijvingsbedrag de Inschrijfvergoeding tijdig en volledig wordt betaald, kan SamenInGeld geheel naar eigen inzicht besluiten om: i) het Volgeschreven Crowdfundingaanbod te annuleren of, ii) aan Geldnemer een Raamovereenkomst en Leningovereenkomst Fase I voor te stellen waarbij:
 5. het bedrag van Fase I is verlaagd met de niet-betaalde Inschrijvingsbedragen voor de Eerste Fase;
 6. het bedrag van de in de Raamovereenkomst omschreven mogelijke tweede en latere Fases is verlaagd met de (gehele) Inschrijvingsbedragen waarvoor de Inschrijfvergoeding niet is voldaan; en
 7. de Hoofdsom van de financiering (alle Fases) is verlaagd met de som van de onder
 8. en b. genoemde verlagingen.
 9. Indien SamenInGeld besluit tot annulering van het Volgeschreven Crowdfundingaanbod zal de Betaaldienstverlener de Inschrijvingsbedragen en Inschrijfvergoedingen binnen 14 dagen terugstorten.
 10. Geldnemer heeft bij een op grond van lid 4 van dit artikel geannuleerd dan wel verlaagd Crowdfundingaanbod geen recht op restitutie van Plaatsingsvergoeding.

34. Ondertekening Raamovereenkomst en Leningovereenkomst Fase 1

 1. Nadat de Betaaldienstverlener de overeenkomstig lid 2 van artikel 33 opgevraagde bedragen heeft ontvangen, zal SamenInGeld:
 • als gevolmachtigde van alle Investeerders in alle Fases de overeenkomstig artikel 22 (Ondertekenen Leningovereenkomst door Geldnemer) door Geldnemer getekende Raamovereenkomst ondertekenen.
 • als gevolmachtigde van de Investeerders in Fase I de overeenkomstig artikel 22 (Ondertekenen Leningovereenkomst door Geldnemer) door Geldnemer getekende Leningovereenkomst Fase I ondertekenen.
 1. Indien de Betaaldienstverlener niet alle overeenkomstig lid 2 van artikel 33 opgevraagde bedragen heeft ontvangen, maar Geldnemer overeenkomstig lid 4 van artikel 33 akkoord is gegaan met een lager bedrag voor de eerste Fase of lagere bedragen voor de mogelijke tweede en volgende Fases, ondertekenen Geldnemer, de Stichting Zekerheden en SamenInGeld (voor zichzelf en als gevolmachtigde van de Investeerders in alle Fases (in het geval van de Raamovereenkomst) dan wel de Investeerders in Fase I (in het geval van de Leningovereenkomst Fase I)) een door SamenInGeld opgestelde Raamovereenkomst en Leningovereenkomst I waarin deze lagere bedragen staan vermeld.

35. Uitboeking eerste Fase

 1. In het geval van een vastgoedfinanciering, is het passeren van de Hypotheekakte een voorwaarde voor het uitboeken van Fase I. De Raamovereenkomst en Leningovereenkomst kunnen daarnaast (zowel bij Vastgoedleningen als bij Bedrijfsleningen) bepalen dat andere zekerheden (zoals bijvoorbeeld een borgtocht en een positieve/negatieve hypotheekverklaring) voorwaarde zijn voor het uitboeken van de Geldlening. Geldnemer is verplicht om alle medewerking te verlenen aan het vestigen van de zekerheidsrechten. De notariskosten voor het vestigen van het Hypotheekrecht zijn voor rekening van Geldnemer. Indien niet aan de uitboekingsvoorwaarden wordt voldaan en de Geldlening niet wordt uitgeboekt zal de Stichting Zekerheden de Raamovereenkomst en de Leningovereenkomst ontbinden, zonder dat de Geldnemer tot schadevergoeding gehouden is. Geldnemer heeft geen recht op restitutie van Plaatsingsvergoeding.
 2. Tot het moment van uitboeking van Fase I is de Stichting Zekerheden gerechtigd om de Leningovereenkomst te ontbinden indien sprake is van een opeisingsgrond als bedoeld in artikel 56 of 93 (Verplicht eerder aflossen – Opeisingsgronden).In dat geval zal de Betaaldienstverlener de Inschrijvingsbedragen binnen 14 dagen terugstorten. Geldnemer heeft geen recht op restitutie van Plaatsingsvergoeding.

36. Totstandkoming tweede en latere Fases

 1. SamenInGeld informeert Geldnemer 15 werkdagen voor de in de Raamovereenkomst voorziene opnamedatum van de betreffende Fase dat de Inschrijvingsbedragen bij Investeerders zullen worden opgevraagd, tenzij Geldnemer binnen 5 werkdagen mededeelt van de betreffende Fase af te zien.
 2. SamenInGeld stuurt rond tien werkdagen voor de in de Raamovereenkomst voorziene opnamedatum per email een verzoek aan Investeerders om het Inschrijvingsbedrag, verminderd met de betaalde Inschrijfvergoeding, binnen vijf dagen te betalen aan de
 3. Indien een Investeerder niet tijdig gehoor geeft aan het betalingsverzoek, laat SamenInGeld de investering vervallen, zonder dat de Investeerder gehouden is tot
 4. Indien de Betaaldienstverlener niet het volledige bedrag van de betreffende Fase op tijd en volledig heeft ontvangen, kan Geldnemer i) aan SamenInGeld verzoeken om het lagere betaalde bedrag uit te boeken; of ii) aan SamenInGeld verzoeken om de Investeerders die wel het Inschrijvingsbedrag op tijd hebben betaald te vragen of zij bereid zijn hun investering te verhogen.
 5. Wanneer de Betaaldienstverlener het volledige bedrag van de betreffende Fase heeft ontvangen dan wel Geldnemer akkoord is gegaan met een lager bedrag en naar het oordeel van en geheel naar eigen inzicht van SamenInGeld aan de voorwaarden voor uitboeking is voldaan, ondertekenen Geldnemer, SamenInGeld, de Stichting Zekerheden en de Investeerders in de betreffende Fase (vertegenwoordigd door SamenInGeld) de Leningovereenkomst voor de betreffende Fase en geeft zij de Betaaldienstverlener opdracht om de Fase uit te boeken.
 6. Geldnemer is over de periode tussen de in de oorspronkelijke Leningovereenkomst voorziene opnamedatum voor de mogelijke tweede of volgende Fase en een latere uitboekingsdatum van de betreffende Fase geen rente verschuldigd.
 7. Tot het moment van uitboeking van de betreffende Fase is de Stichting Zekerheden (namens de Crowd) gerechtigd om van uitboeking van de Fase af te zien indien sprake is van een opeisingsgrond als bedoeld in artikel 56 of 93 (Verplicht eerder aflossen – Opeisingsgronden). In dat geval zal de Betaaldienstverlener de Inschrijvingsbedragen binnen 14 dagen terugstorten. Geldnemer heeft geen recht op restitutie van
 8. Indien een Fase niet wordt uitgeboekt, restitueert SamenInGeld aan de Investeerders de voor de betreffende Fase betaalde Inschrijfvergoedingen met uitzondering van de Investeerders die niet binnen de gestelde termijn hebben voldaan aan een verzoek van SamenInGeld om het Inschrijvingsbedrag te betalen.

37. Bereidstellingsvergoeding

Indien een tweede of volgende Fase wordt uitgeboekt, betaalt Geldnemer aan de Investeerders in de betreffende Fase een Bereidstellingsvergoeding, welke wordt berekend als een percentage van 2% van het betaalde Inschrijvingsbedrag over de periode vanaf de Aanvangsdatum van Fase I van de financiering tot aan de uitboekingsdatum van de betreffende Fase. De Bereidstellingsvergoeding wordt bij de uitboeking in mindering gebracht.

38. Uitbetaling Inschrijfvergoeding aan Investeerders die Inschrijving verhogen

 1. Uit de Inschrijfvergoeding die is betaald door Investeerders die een Inschrijving hebben gedaan, maar na opvraag het Inschrijvingsbedrag niet hebben betaald, zal na uitboeking van de betreffende Fase een extra vergoeding worden uitgekeerd aan Investeerders die hun Inschrijving hebben verhoogd overeenkomstig lid 4 van artikel 36.
 2. De vergoeding bedraagt maximaal 2% over het bedrag waarmee hun Inschrijving is
 3. Hetgeen na uitkering resteert van de in lid 1 bedoelde Inschrijfvergoedingen komt toe aan SamenInGeld.

39. Additionele Risico’s bij Financiering in Fases

 1. Het aangaan van de Raamovereenkomst en het verstrekken van Fase I geeft Geldnemer geen zekerheid dat ook Fase II en volgende Fases zullen worden verstrekt.
 2. Het niet, gedeeltelijk, of laat beschikbaar komen van het bedrag van een Fase kan lijden tot substantiële schade, indien Geldnemer (ten onrechte) op beschikbaarstelling had gerekend.
 3. SamenInGeld verricht geen onderzoek naar de kredietwaardigheid van

J. ADMINISTRATIE EN KENNISGEVINGEN

40. Administratie en kennisgevingen

 1. De administratie van het Crowdfundindaanbod en de Geldlening wordt ten behoeve van de Crowd, Geldnemer, SamenInGeld en de Stichting Zekerheden gevoerd door een door SamenInGeld geselecteerde zakenpartner. Geldnemer en Investeerders zijn hiervoor aan SamenInGeld de in de Leningovereenkomst genoemde Administratievergoeding, respectievelijk Beheervergoeding verschuldigd.
 2. Een door SamenInGeld of de Stichting Zekerheden ondertekend uittreksel uit de administratie strekt tegenover alle partijen tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs.
 3. Voor elke Geldlening wordt aan de Investeerders bij aanvang een Beheervergoeding in rekening gebracht. Het betreft een percentage over de (resterende) Hoofdsom van de Geldlening. Dit bedrag wordt ingehouden bij de eerste maandbetaling aan rente en wordt elke maand herhaald. Het eerste jaar wordt zwaarder belast dan de daarop volgende jaren. Voor de hoogte van deze vergoeding zie de website van SamenInGeld.
 4. Informatieverstrekking, kennisgevingen en mededelingen tussen SamenInGeld, de Stichting Zekerheden (voor zichzelf of als vertegenwoordiger van de Crowd) en de Geldnemer via de daarvoor bestemde website en de daaraan gekoppelde systemen, worden geacht schriftelijk (op papier of digitaal) en op de juiste wijze aan elkaar te zijn gedaan.

K. AANSPRAKELIJKHEID VAN SAMENINGELD EN STICHTING ZEKERHEDEN

41. Aansprakelijkheid

 1. Bij hun werkzaamheden, onder meer zoals omschreven in de artikelen 8 – 10 van deze voorwaarden, vervullen SamenInGeld en de Stichting Zekerheden uitsluitend een dienstverlenende rol.
 2. SamenInGeld noch de Stichting Zekerheden is verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen van Geldnemers jegens Investeerders en vice versa onder een Leningovereenkomst en (indien van toepassing) Raamovereenkomst. SamenInGeld en de Stichting Zekerheden geven geen advies en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het resultaat voor een Geldnemer of voor Investeerders van een Project of investering.
 1. SamenInGeld en de Stiching Zekerheden zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens Gebruikers voor de wijze waarop andere Gebruikers gebruik maken van het Crowdfundingplatform of van de diensten van SamenInGeld of de Stichting
 2. SamenInGeld noch de Stichting Zekerheden is verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toereikendheid, juistheid of volledigheid van door een Gebruiker (in welke vorm dan ook) verstrekte informatie, waaronder mede begrepen informatie verstrekt in of in verband met een Aanvraag, een Blad met Essentiële Investeringsinformatie, een Pitch, een Crowdfundingaanbod, een Leningovereenkomst, een Raamovereenkomst of enig ander (zekerheids)document.
 3. SamenInGeld verricht in het kader van het Crowdfundingaanbod slechts een beperkt onderzoek naar de kredietwaardigheid van de Geldnemer. Voor dit onderzoek kan SamenInGeld gebruikmaken van openbare registers of samenwerken met derde partijen. SamenInGeld is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid van deze door derden verstrekte informatie.
 4. SamenInGeld is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het al dan niet behalen van het Doelbedrag en het al dan niet tot stand komen van een Geldlening.
 5. Links en verwijzingen op het Crowdfundingplatform naar websites van derden en vice versa betekenen niet dat SamenInGeld of de Stichting Zekerheden verantwoordelijk of aansprakelijk is voor informatie op die websites en houden ook geen aanbeveling in van op die websites aangeboden producten of diensten.
 6. De door SamenInGeld en de Stichting Zekerheden op het Crowdfundingplatform verstrekte informatie wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen onvolledigheden en onjuistheden niet altijd voorkomen worden. SamenInGeld noch de Stichting Zekerheden is aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuistheden of onvolledigheden in op het Crowdfundingplatform verstrekte informatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 7. SamenInGeld streeft naar uitstekende beschikbaarheid van het Crowdfundingplatform voor de Gebruikers. SamenInGeld noch de Stichting Zekerheden is echter aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen in de werking van het Crowdfundingplatform of de doorgifte van informatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 8. Hoewel het Crowdfundingplatform is beveiligd tegen computervirussen en cybercrime, kan SamenInGeld niet garanderen dat het Crowdfundingplatform niet wordt getroffen door cybercrime of dat computervirussen niet via het Crowdfundingplatform worden verspreid. SamenInGeld is niet aansprakelijk voor dientengevolge geleden schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 9. SamenInGeld noch de Stichting Zekerheden is aansprakelijk voor de rechtsgeldigheid, toereikendheid of afdwingbaarheid van een Leningovereenkomst, Raamovereenkomst (indien van toepassing), Hypotheekakte (indien van toepassing), overige zekerheidsdocumenten of daarmee verband houdende documenten of overeenkomsten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 10. De Stichting Zekerheden is niet aansprakelijk voor schade van Geldnemers of Investeerders ten gevolge van de wijze waarop de Stichting Zekerheden uitvoering geeft aan de Last, waaronder het niet of juist wel nemen van gerechtelijke maatregelen, uitwinnen van zekerheden of uitoefenen van enig ander recht of belang van Investeerders, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 1. SamenInGeld en de Stichting Zekerheden zijn niet aansprakelijk voor enige (in de voorgaande artikelleden nog niet specifiek uitgesloten) schade van Geldnemers en Investeerders die het gevolg is of verband houdt met het gebruik van het Crowdfundingplatform of de diensten van SamenInGeld of de Stichting Zekerheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door de SamenInGeld en de Stichting Zekerheden bij de dienstverlening worden ingezet zijn niet aansprakelijk voor schade van Geldnemers en Investeerders. Deze bepaling is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de betreffende hulppersonen en ondergeschikten.
 3. Indien SamenInGeld en de Stichting Zekerheden om welke reden dan ook geen beroep toekomt op voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid, dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot directe schade en tot het bedrag van €500 per Gebruiker of, indien dat lager is, het bedrag dat resulteert na verdeling van het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SamenInGeld en de Stichting Zekerheden ten aanzien van de betreffende gebeurtenis dekking biedt. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

42. Vrijwaring

 1. De Gebruiker vrijwaart SamenInGeld en de Stichting Zekerheden tegen alle vorderingen van derden (waaronder mede begrepen andere Gebruikers) die het gevolg zijn van schending door de Gebruiker van zijn verplichtingen uit hoofde van de Leningovereenkomst, de Raamovereenkomst (indien van toepassing), de Hypotheekakte (indien van toepassing), deze Algemene Voorwaarden en daarmee verband houdende overeenkomsten en documenten.
 2. Gebruiker vrijwaart SamenInGeld en de Stichting Zekerheden voor alle vorderingen van derden die het gevolg zijn van handelen of nalaten van Gebruiker op het Crowdfundingplatform en van ontoereikendheid, onjuistheid of onvolledigheid van door de Gebruiker verstrekte informatie.

L. VOORWAARDEN VOOR VASTGOEDLENING (HYPOTHECAIR)

43. Toepasselijkheid op Vastgoedleningen

De bepalingen van dit deel L zijn (naast de overige Algemene Voorwaarden, met uitzondering van deel M (Voorwaarden voor Bedrijfslening)) van toepassing indien de Geldlening een Vastgoedlening is.

L.i De Geldlening

44. Aanvullende Definities Vastgoedlening

In dit deel L wordt verstaan onder:

Corresponderende Vorderingen [gevolgd door het nummer van Leningschijf 1, 1A, 1B, 2 of 3]

Alle huidige en toekomstige vorderingen tot terugbetaling van hoofdsom en tot betaling van rente, kosten, vergoedingen en alle andere vorderingen die de Investeerders (bij een Financiering in Fases: in alle Fases), SamenInGeld of de Stichting Zekerheden op enig moment hebben in verband met de betreffende Leningschijf 1A, 1B (of 1, indien Leningschijven 1A en 1B zijn samengevoegd), 2 dan wel 3 (bij een Financiering in Fases: in alle Fases).

Hypotheekrecht

Hypotheekrecht 1A, Hypotheekrecht 1B (of Hypotheekrecht 1, indien Leningschijven 1A en 1B zijn samengevoegd), Hypotheekrecht 2 en Hypotheekrecht 3.

Hypotheekrecht [gevolgd door het nummer van Leningschijf 1, 1A, 1B, 2 of 3]

Het door Geldnemer of een derde aan de Stichting Zekerheden verleende recht van hypotheek op het Onderpand dat dient tot zekerheid voor de nakoming door Geldnemer van de verplichtingen onder en in verband met de betreffende Leningschijf 1A, 1B (of 1, indien Leningschijven 1A en 1B zijn samengevoegd), 2 of 3 (bij een Financiering in Fases: in alle Fases).

Leningschijf 1, 1A, 1B, 2 of 3

De leningschijven zoals omschreven in artikel 62.

Parallelle Vordering [gevolgd door het nummer van Leningschijf 1, 1A, 1B, 2 of 3] Vordering van de Stichting Zekerheden die op ieder moment gelijk is aan het geheel van Corresponderende Vorderingen 1A, Corresponderende Vorderingen 1B (of Corresponderende Vorderingen 1, indien Leningschijven 1A en 1B zijn samengevoegd), Corresponderende Vorderingen 2, dan wel Corresponderende Vorderingen 3 van de Investeerders (bij een Financiering in Fases: in alle Fases), SamenInGeld en de Stichting Zekerheden op Geldnemer uit hoofde van de Leningovereenkomst of (bij een Financiering in Fases) alle onder een Raamovereenkomst afgesloten Leningovereenkomsten.

Parallelle Vordering

Parallelle Vordering 1A, Parallelle Vordering 1B (of Parallelle Vordering 1, indien Leningschijven 1A en 1B zijn samengevoegd), Parallelle Vordering 2 en Parallelle Vordering 3 tezamen. De Parallelle Vordering bestaat om de Stichting Zekerheden in staat te stellen haar taak uit te oefenen bij incassomaatregelen (gerechtelijk of buitengerechtelijk) en het nemen van verhaal.

45. Kosten voor schuldenaar

 1. De Geldnemer moet alle kosten betalen van SamenInGeld, de Stichting Zekerheden en de Crowd die te maken hebben met de Leningovereenkomst, de Raamovereenkomst, de Hypotheekakte en de overige zaken aangaande het Hypotheekrecht. Bij die kosten horen ook:
 • de kosten van een (nieuwe) taxatie van het Onderpand;
 • de kosten van inschrijving van het Hypotheekrecht;
 • de kosten van een (gedeeltelijke) opzegging (en doorhaling) van het Hypotheekrecht;
 • de kosten van een verklaring dat het Hypotheekrecht eindigt;
 • de kosten die gemaakt worden om het Hypotheekrecht en pandrechten te vestigen ten gunste van de Stichting Zekerheden;
 • de kosten die SamenInGeld, de Stichting Zekerheden of de Crowd moeten maken om te zorgen dat de Geldnemer rente en aflossing en andere verschuldigde bedragen betaalt. Bijvoorbeeld de kosten van een incassobureau, een advocaat en andere juridische hulp;
 • de kosten van executoriale verkoop en andere kosten om het Hypotheekrecht en pandrechten uit te oefenen;
 • de kosten van kadastrale opmeting, bodemonderzoek en bouwkundig onderzoek voor zover noodzakelijk bijvoorbeeld voor executie van het Hypotheekrecht of in verband met taxatie;
 • de kosten die SamenInGeld, de Stichting Zekerheden of de Crowd maakt om te voorkomen dat het Onderpand in waarde daalt, zoals:
  • de kosten van het isoleren van het vervuilde Onderpand;
  • de kosten van maatregelen volgens de Wet Bodembescherming die SamenInGeld of de Stichting Zekerheden neemt voor rekening van de Crowd;
  • de kosten die SamenInGeld of de Stichting Zekerheden maakt voor garanties en verrekenbedingen wegens vermeende vervuiling van het registergoed; en
 • de administratiekosten die SamenInGeld aan de Geldnemer in rekening
 1. De in lid 1 bedoelde kosten worden naar rato van de hoofdsom bij aanvang toegerekend aan de verschillende Leningschijven. Bij een Financiering in Fases worden de kosten toegerekend naar rato van de in de Raamovereenkomst vermelde hoofdsom van de verschillende Leningschijven (in alle Fases).

46. Betalingen

 1. Geldnemer dient betalingen te verrichten in
 2. Geldnemer kan rente, aflossingen, vergoedingen en andere onder de Leningovereenkomst verschuldigde bedragen alleen bevrijdend betalen op de door SamenInGeld met een IBAN aangegeven bankrekening van de Betaaldienstverlener of (in het geval van vergoedingen) SamenInGeld of een andere door SamenInGeld aan te wijzen derde partij. Rechtstreekse betalingen door Geldnemer aan Investeerders zijn niet toegestaan. Betalingen anders dan aan de Betaaldienstverlener of (in het geval van vergoedingen) SamenInGeld of een door SamenInGeld voor die betalingen aangewezen derde partij bevrijden de Geldnemer niet van zijn betalingsverplichting en leiden ook niet tot vermindering van de Corresponderende Vorderingen en de Parallelle Vordering. Bij betalingen dient Geldnemer het Projectnummer te vermelden.
 3. Het is Geldnemer niet toegestaan om te betalen bedragen te verrekenen met vorderingen die zij op welke grond dan ook heeft op de Investeerders, de Stichting Zekerheden of SamenInGeld, of om de betaling van verschuldigde bedragen op te
 4. De betaling van de door Geldnemer verschuldigde maandelijkse rente en aflossing en Administratievergoeding dient altijd uiterlijk op de zevenentwintigste (27ste) van de betreffende maand te hebben plaatsgevonden. De betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip waarop het bedrag is bijgeschreven op de IBAN-rekening van de Betaaldienstverlener, SamenInGeld of de in artikellid 2 bedoelde aangewezen derde. Dit tijdstip wordt aangegeven door de bank waar de ontvanger van de betalingen zijn rekening aanhoudt.
 5. Bij het aangaan van een Geldlening is de Geldnemer verplicht om een Waarborgsom te betalen van 1 maand rente, aflossing en Administratiekosten, welke bij de notaris wordt ingehouden van de Hoofdsom van de financiering. Deze borg zal bij beëindiging van het project worden verrekend met de nog openstaande Schuld. Indien er geen Schuld meer is aangaande het van toepassing zijnde Project, zal (het restant van) de Waarborgsom aan de Geldnemer worden overgemaakt.
 6. Betalingen worden in deze volgorde in mindering gebracht op de vorderingen van SamenInGeld, de Stichting Zekerheden en de Crowd:
  • op de kosten (waaronder mede begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, griffierrechten, deurwaarderskosten en executiekosten) en vergoedingen die Geldnemer moet betalen aan SamenInGeld, de Crowd of de Stichting Zekerheden;
  • op rente die Geldnemer moet betalen over de betreffende maand aan de Crowd;
  • op de aflossing die Geldnemer moet betalen over de betreffende maand aan de Crowd;
  • op openstaande rente van voorgaande maanden;
  • op openstaande aflossingen van voorgaande maanden;
  • voor overige schulden die Geldnemer bij SamenInGeld of de Stichting Zekerheden
 7. Bij een Financiering in Fases, worden de verschillende Fases bij de toepassing van lid 6 als één geheel beschouwd.

47. Boete bij te late betaling en bij voorgeschoten betalingen

 1. Indien een aan de Crowd, SamenInGeld of de Stichting Zekerheden verschuldigd bedrag niet tijdig is ontvangen, is Geldnemer vanaf de vervaldag over het niet tijdig ontvangen bedrag een (boete)rente verschuldigd. Daarnaast is Geldnemer aan SamenInGeld bijkomende administratiekosten verschuldigd van minimaal € 15,00 (zegge vijftien euro) per niet-tijdige betaling. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast volgens het prijsindexcijfer van het CBS.
 2. Indien de Crowd, SamenInGeld of de Stichting Zekerheden namens of voor Geldnemer een betaling heeft verricht, is Geldnemer verplicht het bedrag van de betaling onmiddellijk aan SamenInGeld of de Stichting Zekerheden terug te betalen. Geldnemer is vanaf het moment van betaling door SamenInGeld of de Stichting Zekerheden over het betaalde bedrag een (boete)rente verschuldigd.
 1. De boeterente is gelijk aan het percentage van de contractuele rente vermeerderd met 1% met een maximum van het samengestelde bedrag tot het door de wetgever te stellen percentage. De boeterente is Geldnemer per maand verschuldigd. Indien Geldnemer gedurende een gedeelte van een maand in verzuim is, wordt de boeterente berekend over een gehele maand. De boeterente is direct opeisbaar.

48. Looptijd van de Geldlening

De Geldlening vangt aan op de dag dat de Hypotheekakte notarieel wordt gepasseerd (getekend) of (in het geval van een Financiering in Fases) de datum waarop een Geldlening van de tweede of latere Fase word uitgeboekt. De Geldlening eindigt bij het verstrijken van de looptijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Bij een Financiering in Fases hebben alle Fases dezelfde Einddatum, welke gelijk is aan de Einddatum van Fase I.

49. Renteberekening

 1. Voor het beschikbaar stellen van de Geldlening is Geldnemer de in de Leningovereenkomst vermelde rente verschuldigd. De renteberekening gaat in per de Aanvangsdatum. De rente wordt vanaf de hiervoor genoemde datum tot het einde van de maand berekend over het bedrag van de Schuld. Voor iedere volgende maand tot en met het einde van de looptijd van de Geldlening wordt de rente berekend over het bedrag van de Schuld per het einde van de daaraan voorafgaande maand. Voor de berekening van de rente wordt een maand op 30 dagen en een jaar op 360 dagen gesteld. De rente vervalt steeds op de zevenentwintigste (27ste) van de betreffende
 2. Tijdens de looptijd van de Geldlening wordt het rentepercentage niet

50. Eigen Middelen

Als Geldnemer beschikt over eigen middelen, dan is hij/zij verplicht dit te gebruiken om een verschil tussen de totale aanwervingskosten van het Onderpand en het bedrag van de Geldlening te voldoen.

51. Annuïtaire Aflossing

 1. Geldnemer betaalt aan de Crowd in beginsel alleen rente, volgens het overeengekomen
 2. Indien de Geldlening echter meer dan 70% bedraagt van de marktwaarde van het Onderpand, is Geldnemer verplicht om naast de rentebetaling een annuïtaire aflossing te doen. Deze wordt berekend alsof de lening 30 jaar zou lopen tenzij een andere rekenperiode is overeengekomen met de Geldnemer.
 3. Bij een Financiering in Fases, kan een Leningschijf in meerdere Fases worden verstrekt. Voor de toepassing van het vorige artikellid worden de verschillende Fases als één geheel beschouwd.

52. Eindaflossing

 1. De Geldnemer heeft de plicht uiterlijk op de Einddatum van de Geldlening, de Geldlening in zijn geheel af te lossen.
 2. Aflossing vóór de Einddatum wordt beschouwd als vervroegde aflossing waarvoor de regels in artikel 53 (Vervroegde Aflossingen) van deze voorwaarden gelden.

53. Vervroegde aflossingen

 1. Bij aflossing van de Geldlening voor de Einddatum, is Geldnemer aan de Crowd een boete verschuldigd als vermeld in artikel 54 (Rente en boeterente bij aflossingen).
 2. Een in rekening gebrachte boete voor vervroegde aflossing komt bovenop het bedrag dat als vervroegde aflossing door Geldnemer is betaald.
 3. Door vervroegde aflossing wordt het bedrag aangepast dat Geldnemer maandelijks verschuldigd is. SamenInGeld regelt dat het maandelijks verschuldigde bedrag wordt aangepast van de Leningschijf waarop is afgelost met ingang van de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin vervroegd is afgelost.

54. Rente en boeterente bij aflossingen

 1. Bij een algehele vervroegde aflossing van de Geldlening is de Geldnemer verplicht een boete te betalen overeenkomstig 2 maanden rente (rentetarieven zoals vastgelegd in de Hypotheekakte). In het geval van een gebroken maand wordt het aantal dagen daarvan meegerekend. Daarnaast brengt SamenInGeld administratiekosten volgens het Tarievenblad in rekening.
 2. Wanneer de algehele vervroegde aflossing van de Geldlening binnen 2 maanden voor de einddatum van de Geldlening valt en (bij een Financiering in Fases) alle andere Fases gelijktijdig ook algeheel vervroegd worden afgelost is dit boetevrij mogelijk. SamenInGeld brengt Geldnemer wel administratiekosten volgens het Tarievenblad in
 3. Een gedeeltelijke aflossing tijdens de looptijd van de Geldlening of (bij een Financiering in Fases) de Fases is slechts mogelijk bij een volledige aflossing van (bij een Financiering in Fases: alle Fases van) een van de Leningschijven. De boete is dan 2 maanden rente (rentetarief zoals vastgelegd in de Hypotheekakte) over de af te lossen Leningschijf. De boete is exclusief administratiekosten die SamenInGeld in rekening brengt bij vervroegd aflossen. Deze aflossing mag alleen na schriftelijke goedkeuring van SamenInGeld.
 4. Gedeeltelijke aflossing van een Leningschijf is niet
 5. Bij het berekenen van de rente die Geldnemer moet betalen, gaat SamenInGeld uit van: 1 jaar = 360 dagen; 1 maand = 30 dagen.

55. Aankondigen algehele aflossing

De Geldnemer is verplicht om ten minste 30 dagen voordat hij de Geldlening of een Leningschijf in zijn geheel wenst af te lossen hiervan kennis te geven aan SamenInGeld die op haar beurt de Stichting Zekerheden, de backoffice en alle partijen die betrokken zijn bij de administratie op de hoogte brengt. Als de aflossing plaatsvindt op een datum die ligt na de datum die Geldnemer heeft aangekondigd als zijnde de aflossingsdatum, is SamenInGeld gerechtigd om namens de Crowd dagrente in rekening te brengen als bedoeld in artikel 47.

56. Verplicht eerder aflossen – Opeisingsgronden

De Geldlening, rente (waaronder mede begrepen boeterente), vergoedingen, kosten en andere in verband met de Leningovereenkomst, de Hypotheekakte en de daarmee verband houdende overeenkomsten en documenten verschuldigde bedragen zijn onmiddellijk en geheel opeisbaar voor de Crowd (Crowd, vertegenwoordigd door de Stichting Zekerheden), SamenInGeld en de Stichting Zekerheden, zonder dat daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist in de volgende situaties:

 1. Geldnemer komt een of meer verplichtingen niet of niet tijdig en/of niet behoorlijk na die voortvloeien uit de Leningovereenkomst, een Raamovereenkomst, de Hypotheekakte of de Algemene Voorwaarden, of er bestaat gegronde vrees dat Geldnemer genoemde verplichtingen niet zal nakomen;
 2. Bij een Financiering in Fases: Geldnemer schiet tekort in de nakoming van een of meer betalingsverplichtingen uit hoofde van een Leningovereenkomst voor een andere Fase van de financiering of een dergelijke financieringsovereenkomst wordt vervroegd opgeëist;
 3. Geldnemer betaalt de overeengekomen rente en aflossing niet, niet helemaal of niet op tijd;
 4. Geldnemer of de verzekeringsmaatschappij van de polis als bedoeld in artikel 68:
  • vraagt faillissement aan;
  • wordt failliet verklaard (bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak);
  • vraagt surseance van betaling aan;
  • komt in de schuldsanering (wettelijke schuldsaneringsregeling); of het is voorzienbaar dat een van deze omstandigheden zich zal voordoen.
 1. Geldnemer kan niet meer vrij beschikken over (een deel van) zijn/haar vermogen, bijvoorbeeld doordat Geldnemer ‘onder curatele’ staat;
 2. Geldnemer geeft geen tijdige informatie, geen juiste informatie, is permanent niet bereikbaar of aanspreekbaar en/of verhuisd naar het buitenland dan wel verstrekt geen informatie;
 3. Geldnemer schiet tekort in de nakoming van een of meer betalingsverplichtingen uit hoofde van enige andere financieringsovereenkomst (hoe ook genaamd) met een derde of een dergelijke financieringsovereenkomst wordt vervroegd opgeëist;
 4. Beslaglegging op of overdracht van een belangrijk gedeelte van de activa van de Geldnemer;
 5. Een derde legt beslag op het Onderpand, op een deel ervan of op de opbrengsten ervan. Of een derde neemt rechtsmaatregelen door het ‘retentierecht’ uit te oefenen;
 6. Geldnemer overlijdt en er zijn geen erfgenamen die hem/haar opvolgen onder algemene titel, Geldnemer is een rechtspersoon die ophoudt te bestaan door hetzij ontbinding van de rechtspersoon, juridische fusie of staking van de onderneming, of een of meer aandelen in het aandelenkapitaal van Geldnemer worden overgedragen;
 1. Geldnemer blijkt aan SamenInGeld, de Stichting Zekerheden, de Crowd, de notaris of enige andere partij die betrokken is bij de totstandkoming van de Leningovereenkomst of de Raamovereenkomst (indien van toepassing) onjuiste informatie te hebben verstrekt of informatie achter te hebben gehouden. Daarbij gaat het om informatie die belangrijk was bijvoorbeeld voor de beoordeling van de Aanvraag, de beslissing om het Crowdfundingaanbod te plaatsen, om de Leningovereenkomst of Raamovereenkomst onder de afgesproken voorwaarden te sluiten of om het Hypotheekrecht te vestigen op het registergoed waarvoor financiering wordt aangevraagd.
 2. Er verandert iets, of er dreigt iets te veranderen, in:
  • de rechtstoestand (bijvoorbeeld de eigendom) van het Registergoed;
  • de mogelijkheid (of het recht) tot het gebruik van, het

Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij:

 • overdacht van (juridisch of economisch) eigendom;
 • splitsing in appartementsrechten;
 • aanwijzing tot onteigening;
 • plaatsing op monumentenlijst;
 • wijziging in het bestemmingsplan;
 • onbewoonbaarverklaring – waardoor huurders niet langer meer in het pand kunnen wonen en er dus geen huuropbrengsten meer gegenereerd kunnen worden;
 • niet herstelde
 1. Het Registergoed (of een deel ervan) gaat in een ruilverkaveling volgens de Wet inrichting Landelijk Gebied.
 2. Als er appartementsrecht is volgens Titel 9, Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek:
  • Er is een besluit (of een rechterlijke machtiging) om de akte van splitsing en/of het reglement te veranderen of aan te vullen.
  • Het appartementsrecht wordt gesplitst of een splitsing wordt
  • Het gebouw (of een deel van het gebouw) wordt
  • De eigenaar van het appartementsrecht (en/of de gebruiker van het deel van het gesplitste gebouw) houdt zich niet aan het reglement of aan wetten die gelden voor het appartementsrecht.
  • De Vereniging van Eigenaren is failliet of in surseance van
 3. Als het Registergoed bestaat uit erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik:
  • De voorwaarden van de erfpacht, het opstalrecht of het vruchtgebruik veranderen zonder dat de Crowd via de Stichting Zekerheden daar toestemming voor gaf.
  • Het recht van erfpacht, het opstalrecht of het vruchtgebruik vervalt of dreigt te
  • De erfpachter of de vruchtgebruiker komt zijn verplichtingen niet, niet helemaal of niet op tijd na.
 1. In de volgende gevallen betrekking hebbend op de positie van Geldnemer als verhuurder:
  • Geldnemer verkoopt diens bedrijf (gedeeltelijk), stopt ermee of draagt het bedrijf (gedeeltelijk) over, waarmee ook het Registergoed feitelijk wordt overgedragen;
  • Geldnemer wordt geschorst in de uitoefening van diens bedrijf, beroep of ambt, in welke hoedanigheid hij/zij juist optreedt als verhuurder en de Geldlening heeft afgesloten;
 • Geldnemers’ bedrijf lijdt (naar oordeel van SamenInGeld) aanmerkelijke verliezen en dreigt dus de verplichtingen die Geldnemer is aangegaan niet meer te kunnen nakomen;
 • Geldnemer verplaatst diens bedrijf naar het buitenland;
 • Geldnemer draagt (diens aandelen in) diens bedrijf of het is voorzienbaar dat een van deze omstandigheden zich zal voordoen.
 1. Als Geldnemer een rechtspersoon is:
  • De rechtspersoon wordt vereffend, ontbonden, nietig verklaard, omgezet, juridisch gesplitst of de rechtspersoon fuseert juridisch.
  • De statuten of de reglementen van de rechtspersoon
  • De zeggenschap die verbonden is aan de aandelen van de rechtspersoon of het is voorzienbaar dat een van deze omstandigheden zich zal voordoen.
 1. Het registergoed wordt (gedeeltelijk) beschadigd of vernield, bijvoorbeeld door
 2. Er zijn (of komen) voorschriften op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening die de bebouwing of het gebruik van het Registergoed belemmeren, in het bijzonder de bestemming voor (zakelijke of particuliere) verhuur.
 3. Geldnemer komt de voorschriften niet na (of overtreedt die) van de Woningwet, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Erfgoedwet of van een besluit, verordening of bepaling van die wetten.
 4. De Stichting Zekerheden eist een ander krediet op voor de Crowd bij Geldnemer of diens echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner.
 5. Geldnemer verleent niet op tijd een afgesproken pandrecht, hypotheekrecht of andere zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de aangegane Leningovereenkomst en Raamovereenkomst (indien van toepassing).
 6. Een pandrecht, hypotheekrecht of andere zekerheid vervalt (gedeeltelijk), is nietig, vernietigbaar of niet van de afgesproken ‘rang’.
 7. Geldnemer wordt betrokken in een (juridische) procedure die een materieel nadelige uitwerking heeft of kan hebben op de nakoming van de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Leningovereenkomst of de Raamovereenkomst (indien van toepassing);
 8. Een vergunning die nodig is voor het Registergoed of voor Geldnemers’ bedrijf, ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken, of Geldnemer handelt in strijd met de voorwaarden van zo’n vergunning.
 9. Als Geldnemer (mede) handelt voor een personenvennootschap of voor een contractueel samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid:
  • Een vennoot, maat of partner treedt toe of
  • De overeenkomst van de samenwerking
  • De samenwerking eindigt terwijl het Registergoed nog in aanbouw is of nog verbouwd wordt en:
   • de bouw of verbouw van het Registergoed stagneert of stopt;
   • het bouwplan verandert;
   • de Geldlening wordt (gedeeltelijk) gebruikt voor andere zaken dan de (ver)bouw van het Registergoed;
   • een overheidsbijdrage in de (ver)bouwkosten
 1. Geldnemer herroept een last of volmacht die verstrekt is aan SamenInGeld, de Stichting Zekerheden of aan een zakelijke partner.
 2. De (eigendoms-)titels van het Registergoed zijn niet helemaal juist en de Stichting Zekerheden is van mening dat dit ten koste kan gaan van de waarde van het Registergoed of van de rechten van de Crowd.
 3. Het Registergoed heeft een verborgen gebrek, een verborgen gebruik of verborgen bestemming en de Stichting Zekerheden is van mening dat dit ten koste kan gaan van de waarde van het Registergoed of van de rechten van de Crowd.
 4. Geldnemer informeert SamenInGeld niet meteen als zich één van de hiervoor genoemde situaties voordoet.

57. Informeren bij Opeising

Indien sprake is van een opeisingsgrond als bedoeld in artikel 56 en de Stichting Zekerheden gebruik maakt van haar bevoegdheid om de Geldlening om te eisen, wordt de Crowd op de hoogte gesteld middels een digitaal of schriftelijk bericht. De Stichting Zekerheden kan, geheel naar eigen inzicht, het Hypotheekrecht uitoefenen.

58. Verdeling opbrengst incasso en verhaal

 1. De opbrengst van executoriale verkoop van het Onderpand wordt verdeeld overeenkomstig artikel 78 (Opbrengst executoriale verkoop).
 2. De opbrengst van overige incassowerkzaamheden en het uitwinnen van eventuele andere zekerheidsrechten (waaronder een gestelde borgtocht) wordt verdeeld in dezelfde volgorde als die in lid 2 van artikel 78 (Opbrengst executoriale verkoop) is bepaald voor de verdeling van de opbrengst van de executoriale verkoop, met dien verstande dat de daar aangegeven maximumbedragen niet van toepassing zijn.
 3. Bij een Financiering in Fases, worden de verschillende Fases bij de verdeling als één geheel beschouwd, met inachtneming van de Leningschijven.

59. Verplicht informeren

 1. Geldnemer is verplicht terstond SamenInGeld te informeren over
  • alle situaties die ertoe kunnen leiden dat het Onderpand minder zekerheid biedt;
  • alle situaties die van belang zijn voor het verleende Hypotheekrecht of pandrecht zoals overeengekomen in de Leningovereenkomst.
  • een verandering in de eigendomstoestand van het
 1. Geldnemer is verplicht SamenInGeld schriftelijk (het zij per post, hetzij digitaal) te informeren en wel minstens 14 dagen vooraf over:
  • een adreswijziging;
  • een verandering van de verblijfplaats of rechtsvorm van
 2. Indien SamenInGeld of de Stichting Zekerheden hierom vraagt, is Geldnemer verplicht binnen 14 dagen overige relevante informatie te verstrekken.

60. Administratie, afschriften en opgaves

 1. Ieder jaar ontvangt Geldnemer van de backoffice een saldo-opgave met betrekking tot de Geldlening die gegevens kan bevatten die relevant zijn voor Geldnemer’s administratie of belastingaangifte.
 2. De inhoud van een saldo-opgave geldt als te zijn goedgekeurd, tenzij Geldnemer binnen 30 dagen na ontvangst reclameert bij SamenInGeld dat de saldo-opgave onjuistheden bevat.

61. Kosten

 1. Alle kosten van de Crowd, SamenInGeld en de Stichting Zekerheden die te maken hebben met de Geldlening en het verstrekken van zekerheid, de kosten voor invordering, executiemaatregelen, rechtsbijstandskosten alsmede incassokosten (gerechtelijk of buitengerechtelijk) etc. komen voor rekening van Geldnemer. Deze kosten worden separaat in rekening gebracht en komen bovenop de maandelijks verschuldigde Administratievergoeding die Geldnemer dient te betalen aan SamenInGeld en de eenmalige Plaatsingsvergoeding en Succesvergoeding.
 2. Indien de Stichting Zekerheden gebruik maakt van haar bevoegdheid om de Geldlening vervroegd op te eisen op grond van artikel 56 (Verplicht eerder aflossen – Opeisingsgronden), dan bedraagt het minimumbedrag dat in rekening wordt gebracht € 500,- (zegge vijfhonderd euro).
 1. De in dit artikel bedoelde kosten worden naar rato van de hoofdsom bij aanvang toegerekend aan de verschillende Leningschijven. Bij een Financiering in Fases worden de kosten toegerekend naar rato van de in de Raamovereenkomst vermelde hoofdsom van de verschillende Leningschijven (in alle Fases).

L.ii Leningschijven en rang

62. Schijfindeling

 1. Voor Vastgoedleningen geldt de volgende schijfindeling:

Leningschijf 1A

De Geldlening die door de Crowd kan worden verstrekt, bedraagt in Leningschijf 1A maximaal 50% van de marktwaarde van het Registergoed dat als Onderpand dient. Deze Leningschijf 1A kan door de Geldnemer worden aangevraagd en is aflossingsvrij. Om in aanmerking te komen voor Leningschijf 1A dient Geldnemer te voldoen aan SamenInGeld conveniërende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen per situatie verschillen.

Leningschijf 1B

De Geldlening die door de Crowd kan worden verstrekt, bedraagt in Leningschijf 1B van 50% tot maximaal 70% van de marktwaarde van het Registergoed dat als Onderpand dient. Deze Leningschijf 1B kan door de Geldnemer worden aangevraagd en is aflossingsvrij. Om in aanmerking te komen voor Leningschijf 1B dient Geldnemer te voldoen aan SamenInGeld conveniërende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen per situatie verschillen.

Het staat SamenInGeld vrij om schijven 1A en 1B als één Leningschijf tot maximaal 70% aan te bieden.

Leningschijf 2

De Geldlening die door de Crowd kan worden verstrekt, bedraagt in Leningschijf 2 van 70% tot maximaal 85% van de marktwaarde van het Registergoed dat als Onderpand dient. Deze Leningschijf 2 kan door de Geldnemer worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor Leningschijf 2 dient Geldnemer te voldoen aan SamenInGeld conveniërende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen per situatie verschillen. Leningschijf 2 wordt gezien als aflossings-verplicht leningdeel en dit gebeurt via een annuïtaire aflossing.

Leningschijf 3

De Geldlening die door de Crowd kan worden verstrekt, bedraagt in Leningschijf 3 85% tot maximaal 100% van de marktwaarde van het Registergoed dat als Onderpand dient. Deze Leningschijf 3 kan door de Geldnemer worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor Leningschijf 3 dient Geldnemer te voldoen aan SamenInGeld conveniërende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen per situatie verschillen.

Leningschijf 3 wordt gezien als aflossings-verplicht leningdeel en dit gebeurt via een annuïtaire aflossing.

 1. Bij een Financiering in Fases, worden de verschillende Fases als één geheel beschouwd, met inachtneming van de Leningschijven. Het kan derhalve zijn dat een Leningschijf in meerdere Fases wordt verstrekt.

63. Rang

 1. De Leningschijven van Vastgoedleningen zijn ten opzichte van elkaar achtergesteld voor zowel aflossing van de hoofdsom als rentebetalingen, waarbij Leningschijf 1A de hoogste rang heeft en Leningschijf 3 de laagste, met dien verstande dat de opbrengst voor de Stichting Zekerheden van incasso en verhaal overeenkomstig artikel 58 van deze Algemene Voorwaarden zal worden verdeeld.
 2. Bij een Financiering in Fases, kan een Leningschijf in meerdere Fases worden verstrekt. Bij een Financiering in Fases, worden de verschillende Fases voor de toepassing van lid 1 als één geheel beschouwd, met inachtneming van de Leningschijven.

L.iii Onderpand en Hypotheekrecht

64. Goed onderhoud

Geldnemer zorgt als Hypotheekgever dat het Registergoed in goede staat blijft en dat hij/zij hiervoor alle daartoe vereiste maatregelen neemt en werkzaamheden laat verrichten. Als Geldnemer dit niet doet, kan de Stichting Zekerheden het namens de Crowd laten doen voor rekening en risico van Geldnemer.

65. Gebruik

Geldnemer dient zorg te dragen dat het Registergoed wordt gebruikt en/of verhuur plaatsvindt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en ter plaatse geldende voorschriften.

66. Toegang geven

Geldnemer geeft SamenInGeld en de Stichting Zekerheden onvoorwaardelijk toegang tot het Registergoed wanneer SamenInGeld of de gevolmachtigde van de Crowd het ten behoeve van de Crowd wil bezichtigen of wil (laten) taxeren. Een weigering van iemand anders om deze toegang te geven, geldt als een weigering van Geldnemer en kan aanleiding geven tot opeising volgens artikel 56.

67. Inzage in huur- en pachtcontracten

Geldnemer geeft altijd direct inzage in de huur- en pachtcontracten van het Registergoed wanneer SamenInGeld daar om vraagt.

68. Opstalverzekering verplicht

 1. Geldnemer sluit in elk geval een doorlopende opstalverzekering voor het Registergoed bij een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij. Het moet een opstalverzekering zijn op basis van herbouwwaarde en uitgebreide voorwaarden. Geldnemer betaalt de kosten van deze opstalverzekering zelf. SamenInGeld of de Stichting Zekerheden is gerechtigd om ten behoeve van de Crowd te eisen dat de Geldnemer het Registergoed (en te bouwen opstallen) verzekert tegen bepaalde risico’s en voor bepaalde bedragen. Ook de kosten van deze verzekering(en) betaalt Geldnemer zelf.
 2. Geldnemer dient een kopie van de polis van de opstalverzekering alsmede een recent betaalbewijs waaruit blijkt dat de premie is voldaan te verstrekken aan SamenInGeld. Dit betaalbewijs dient vervolgens jaarlijks na betaling te worden verstrekt ten einde aan te tonen dat de verzekering in stand is gebleven.
 3. Als Geldnemer zelf de opstalverzekering niet sluit, mag de Stichting Zekerheden zo’n verzekering laten sluiten voor rekening en risico van Geldnemer.
 4. De Stichting Zekerheden kan bepalen in het belang van de Crowd dat Geldnemer een uitkering van een brandverzekering in een depot stort. Geldnemer betaalt de herbouw dan uit dat depot.

69. Schulden en lasten betalen

 1. Geldnemer dient tijdig alle schulden, lasten en belastingen te betalen, waaronder de belastingen die bij voorrang op het Registergoed te verhalen zijn. Daarbij horen ook eventueel verschuldigde erfpachtcanon, opstalretributies en ruilverkavelingsrente. Geldnemer dient te bewijzen dat er betaald is op eerste verzoek van SamenInGeld of de Stichting Zekerheden.
 2. Als Geldnemer de verplichting als gesteld in het vorig artikellid niet goed nakomt, is de Stichting Zekerheden namens de Crowd gerechtigd de betalingen te doen en de betalingen op Geldnemer te verhalen.

70. Verpanding rechten

 1. Geldnemer geeft de Stichting Zekerheden in bepaalde situaties pandrechten. Het gaat om deze situaties en pandrechten:

als het Registergoed:

 • wordt gebruikt op grond van huurbescherming;
 • door of namens de overheid is

Daarnaast geldt dat de Hypotheekakte tot gelijke zekerheid als waarvoor het Hypotheekrecht is verleend, kan vermelden dat het volgende is verpand ten gunste van de Stichting Zekerheden:

 1. indien hypotheek is verleend op een recht van erfpacht, ondererfpacht, opstal of ander beperkt recht: alle rechten die Hypotheekgever krachtens de Hypotheekakte en krachtens enige wettelijke bepaling jegens de grondeigenaar c.q. erfpachter kan laten gelden, daaronder begrepen rechten op schadevergoeding of uitkering bij beëindiging van het recht van erfpacht, ondererfpacht, opstal of ander beperkt recht;
 2. alle rechten die Hypotheekgever krachtens de huur- of gebruiksovereenkomst jegens de huurder of gebruiker kan laten gelden, daaronder begrepen het recht om de huur- of gebruiksvergoeding te innen;
 3. indien het Onderpand is bezwaard met een erfdienstbaarheid, een recht van erfpacht of ondererfpacht, een recht van opstal, een recht van vruchtgebruik, gebruik of bewoning, een beperkt recht als bedoeld in artikel 5 van de Belemmeringenwet Privaatrecht, of enig ander beperkt recht: alle rechten die Hypotheekgever krachtens overeenkomst of krachtens de wet jegens de beperkt gerechtigde kan laten gelden, daaronder begrepen het recht om de retributie, de canon of enige andere tegenprestatie te innen;
 4. alle rechten die Hypotheekgever, uit welke hoofde ook, heeft jegens derden met betrekking tot het Onderpand, zoals rechten op schadeloosstelling wegens onteigening van het Onderpand of van een gedeelte daarvan.
 5. Indien deze rechten nog niet verpand konden worden op de dag dat de Hypotheekakte door de notaris is verleden, is Hypotheekgever verplicht deze rechten, zodra zij voor verpanding vatbaar zijn geworden, terstond aan de Stichting Zekerheden te verpanden.
 6. Hypotheekgever is verplicht op eerste verzoek van SamenInGeld of de Stichting Zekerheden alle inlichtingen, gegevens en bescheiden te verschaffen die SamenInGeld of de Stichting Zekerheden nodig acht om de pandrechten te kunnen uitoefenen ten behoeve van de Crowd.
 7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SamenInGeld mag Hypotheekgever:
 8. de in dit artikel bedoelde verpande rechten niet overdragen;
 9. op de verpande rechten niet nog een ander beperkt recht vestigen;
 10. geen regelingen treffen met betrekking tot de verpande rechten
 11. geen afstand doen van de verpande
 12. De Stichting Zekerheden is bevoegd en heeft het recht om ten behoeve van de Crowd te allen tijde mededeling van de pandrechten te doen aan degene(n) van wie de Stichting Zekerheden het wenselijk acht dat hij/zij kennis draagt/dragen van de
 13. De Stichting Zekerheden heeft het recht om ten behoeve van de Crowd in en buiten rechte nakoming en betaling te vorderen van vorderingen ter zake van de verpande rechten en met de desbetreffende schuldenaar of schuldenaren regelingen te treffen.
 14. De leden 3 tot en met 6 van dit artikel gelden ook voor de pandrechten die de Stichting Zekerheden of de Crowd heeft op basis van de wet.

71. Informatie van Hypotheekgever

De Geldnemer is als Hypotheekgever verplicht om alle informatie en documentatie te verstrekken aan de Stichting Zekerheden ten einde de Stichting Zekerheden in staat te stellen de hypotheekrechten uit te oefenen.

72.(Her)taxatie gevraagd

De Geldnemer zal ook op zijn kosten zijn/haar Registergoed dienen te laten (her)taxeren op eerste verzoek van SamenInGeld of de Stichting Zekerheden indien SamenInGeld of de Stichting Zekerheden dit in het belang acht van de Crowd.

73. Schade aan het Onderpand

 1. Geldnemer heeft als Hypotheekgever de verplichting om SamenInGeld in kennis te stellen van schade en wel onmiddellijk na het ontstaan van schade die leidt of kan leiden tot een aanmerkelijke waardedaling van het Registergoed dat dient als
 2. In geval van schade zal moeten worden vastgesteld wat de oorzaak van de schade is alsmede voor wiens rekening en risico de schade komt, en volgens welke verzekeringspolis er dekking is of mogelijk dekking bestaat van de schade. Geldnemer is verplicht SamenInGeld en de Stichting Zekerheden hieromtrent alle informatie te verschaffen.
 1. Een aanbod tot uitkering van verzekeringspenningen door verzekeraar van de verzekeringspolis als bedoel in lid 2, kan alleen aanvaard worden door Geldnemer met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Zekerheden. De Stichting Zekerheden dient daarbij de belangen van de Crowd in acht te nemen.
 2. Verzekeringspenningen die uit hoofde van een verzekering in verband met de in dit artikellid bedoelde schade worden uitgekeerd, worden verplicht:
  1. Gebruikt om de waardedaling tegen te gaan en dusdanig dat de marktwaarde van het registergoed dat als Onderpand dient hersteld wordt naar de marktwaarde zoals deze zou zijn geweest wanneer de schade niet was ontstaan;
  2. Indien om enige reden herstel van de marktwaarde niet mogelijk is, dienen de verzekeringspenningen om schade te herstellen en vervolgens indien er nog verzekeringspenningen resteren na schadeherstel, tot aflossing van (de Leningschijven van) de Geldlening zodat de hoofdsommen van de Leningschrijven niet meer bedragen dan hetzij 50% (Leningschijf 1A), hetzij 50-70% (Leningschijf 1B), hetzij 70-85% (Leningschijf 2) en tot slot 85-100% (Leningschijf 3) van de marktwaarde na herstel. Hierbij gaat het steeds om de marktwaarde in verhuurde staat of de vrije verkoopwaarde, in het geval dat deze lager wordt gewaardeerd.

74. Dreiging tot uitwinning, faillissement, schuldsanering

Hypotheekgever oftewel Geldnemer is verplicht om SamenInGeld terstond te berichten van het ontstaan of het dreigen ontstaan van de volgende gevallen:

 • faillietverklaring of aanvraag dan wel uitgifte daarvan van de Hypotheekgever;
 • aanvraag tot verkrijgen van surseance van betaling of aanvraag van een schuldsaneringsregeling van Hypotheekgever;
 • overdracht, onteigening, vordering of verbeurdverklaring van het Onderpand;
 • (dreigende) beëindiging van verzekering van het Onderpand;
 • iedere omstandigheid die kan lijden tot uitwinning van het Onderpand of dit nu juridisch of feitelijk van aard is, waardoor de zekerheidswaarde van het Onderpand kan verminderen of die voor het verleende Hypotheekrecht van belang kan zijn.

75. Verboden

 1. Het is Hypotheekgever verboden het Onderpand te (laten) gebruiken in strijd met wet- en regelgeving, dan wel in het Onderpand enige activiteit te (laten) verrichten of na te laten die in strijd is met wet- en regelgeving.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SamenInGeld of de Stichting Zekerheden is het Hypotheekgever verboden om:
  1. het Onderpand gratis of tegen onzakelijke voorwaarden te verhuren, te verpachten, of anderszins in gebruik af te staan of gebruik daarvan door derden te gedogen, vooruitbetaling van huur- of pacht- penningen te bedingen of te aanvaarden, het recht op huur- of pachtpenningen te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren;
 1. voor zover er sprake is van een Geldnemer die bestaat uit meerdere personen bijvoorbeeld verenigd in een vennootschap onder firma, een mede tot nut van het Onderpand bestemde mandelige zaak (zoals bijvoorbeeld een muur, schutting, steeg of schutting) over de dragen aan een andere Geldnemer of aan derden;
 2. het Onderpand met beperkte rechten te bezwaren of een overeenkomst aan te gaan om ten aanzien van het Onderpand iets te dulden of niet te doen;
 3. de inrichting, gedaante of bestemming van het Registergoed dat dient als Onderpand aan te passen;
 4. het Onderpand te vervreemden, daaronder begrepen inbreng in een rechtspersoon, vennootschap onder firma, maatschap of enig ander samenwerkingsverband dat Geldnemer aangaat;
 5. met betrekking tot het Onderpand een overeenkomst van huurkoop aan te gaan;
 6. het Registergoed dat dient als Onderpand te verdelen, te splitsen in appartementen, afstand te doen van erfdienstbaarheden of afstand te doen van rechten jegens derden die zich hebben verbonden ten aanzien van een aan hen toebehorend Registergoed iets te dulden of niet te doen;
 7. opstallen of andere werken of bestanddelen van het Registergoed dat dient als Onderpand geheel of gedeeltelijk af te breken of te verwijderen, en vruchten en beplantingen anders dan gebruikelijk te oogsten, te rooien of te kappen;
 8. met betrekking tot het Onderpand afgravingen, ontgrondingen, uitkleiingen of soortgelijke handelingen te verrichten of te gedogen;
 9. het Onderpand te gebruiken voor andere doelen, dan het doel op het moment waarop het Hypotheekrecht op het Onderpand is gevestigd dan wel te gebruiken voor eigen bewoning.

76. Verweer, rechtsmiddelen

SamenInGeld en de Stichting Zekerheden zijn bevoegd namens Hypotheekgever verweer te voeren en rechtsmiddelen aan te wenden tegen vorderingen, aanwijzingen of aanschrijvingen tegen Hypotheekgever ingesteld of aan hem gedaan betreffende het Onderpand uit hoofde van enige wettelijke regeling, zoals bijvoorbeeld de Onteigeningswet, de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Erfgoedwet, de Omgevingswet, de Woningwet, de Wet Natuurbescherming en aldus de belangen van de Crowd veilig te stellen. SamenInGeld zal de Crowd en/of diens gevolmachtigde(n) hiervan op de hoogte stellen.

77. Executoriale verkoop

 1. Indien de Stichting Zekerheden ten behoeve van de Crowd tot executoriale verkoop van het Onderpand overgaat, kan SamenInGeld kiezen tussen openbare verkoop ten overstaan van een door haar aan te wijzen notaris en onderhandse verkoop met goedkeuring van de voorzieningenrechter van de rechtbank.
 2. Ingeval van executoriale verkoop is de Stichting Zekerheden ten behoeve van de Crowd bevoegd om:
  1. het Onderpand te verkavelen en/of te splitsen in appartementen;
 3. het Onderpand in gedeelten te verkopen;
 4. veiling- q. verkoopvoorwaarden vast te stellen;
 5. erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve verplichtingen te vestigen;
 6. alle rechten uit de koopovereenkomst uit te oefenen, voor zover de wet zich hiertegen niet verzet;
 7. een voorgenomen of een aangevangen verkoop op te schorten of af te
 8. Hypotheekgever is verplicht:
  1. aan de met verkoop belaste notaris, c.q. aan de voorzieningenrechter van de rechtbank bij wie een verzoek om goedkeuring van een onderhandse verkoop is ingediend:
   • alle door deze gewenste inlichtingen en gegevens betreffende het Onderpand te verstrekken
   • de op het Onderpand betrekking hebbende bescheiden en bewijzen ter hand te stellen;
  2. gegadigden in staat te stellen het Onderpand op door de SamenInGeld of de Stichting Zekerheden vast te stellen dagen en tijdstippen te bezichtigen;
  3. ingeval van openbare verkoop het Onderpand voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen, waarbij de kosten hiervan voor rekening van Hypotheekgever komen;
  4. ingeval van onderhandse verkoop het Onderpand voor de datum van het verlijden van de notariële transportakte geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen, waarbij de kosten hiervan voor rekening van Hypotheekgever
 9. Wanneer op goederen, bestemd om de aan het Hypotheekrecht onderworpen Onderpand duurzaam te dienen, ten behoeve van de Stichting Zekerheden een pandrecht is gevestigd, is de Stichting Zekerheden bevoegd de verpande zaken en het registergoed tezamen volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren.

78. Opbrengst executoriale verkoop

 1. De Stichting Zekerheden draagt zorg dat de gelden ter zake van de executoriale verkoop van het Onderpand worden ontvangen op een derdenrekening. En voorts dat deze gelden in mindering worden gebracht op de schulden van Geldnemer die door het Hypotheekrecht zijn gedekt. Ontvangen bedragen strekken in mindering op de schulden van Geldnemer overeenkomstig de in de leden 2 en 3 hieronder bedoelde
 2. Uit de opbrengst voor de Stichting Zekerheden van een executoriale verkoop zullen de door het Hypotheekrecht verzekerde vorderingen in de onderstaande volgorde worden voldaan, steeds tot de in de Hypotheekakte vermelde maximumbedragen: (vorderingen verzekerd door) Hypotheekrecht 1A, Hypotheekrecht 1B (of Hypotheekrecht 1, indien Leningschijven 1A en 1B zijn samengevoegd), Hypotheekrecht 2 en tot slot Hypotheekrecht 3.
 3. Voor elk van de Hypotheekrechten zal een opbrengst vanwege dat Hypotheekrecht worden verdeeld in de onderstaande volgorde:
  1. tot het in de Hypotheekakte voor het betreffende Hypotheekrecht opgenomen maximumbedrag aan rente en kosten:
   1. de overeenkomstig artikel 45 en 61 van de Algemene Voorwaarden aan de betreffende Leningschijf toegerekende kosten;
   2. de voor de betreffende Leningschijf verschuldigde rente;
  2. aflossing van de hoofdsom van de betreffende Leningschijf;
  3. overige vorderingen van de Investeerders, SamenInGeld en de Stichting Zekerheden in verband met de betreffende Leningschijf.
 4. Indien de Investeerder meer ontvangt dan waartoe deze op grond van deze rangregeling gerechtigd is, stort de Investeerder het teveel ontvangene op eerste verzoek van de Stichting Zekerheden of SamenInGeld terug.
 5. Bij een Financiering in Fases, worden de verschillende Fases bij de verdeling als één geheel beschouwd, met inachtneming van de Leningschijven.

79. Beheer en ontruiming

 1. De Stichting Zekerheden is bevoegd om ten behoeve van de Crowd het aan het Hypotheekrecht onderworpen Onderpand:
  1. in beheer te nemen indien Hypotheekgever/Geldnemer in ernstige mate tekortschiet bij de nakoming van alle aangegane verplichtingen die voortvloeien uit de Leningovereenkomst en het verleende Hypotheekrecht, en de voorzieningenrechter van de rechtbank de Stichting Zekerheden daartoe machtiging verleent; en
  2. onder zich te nemen indien dit voor de executie vereist is; Hypotheekgever is daarbij verplicht op eerste verzoek van de Stichting Zekerheden het Onderpand geheel te (doen) ontruimen en ter vrije beschikking van de Stichting Zekerheden te stellen, waarbij de kosten hiervan voor rekening van Hypotheekgever komen.
 2. Voor zover de voorzieningenrechter van de rechtbank niet anders bepaalt, zal de Stichting Zekerheden bij het voeren van het beheer in elk geval het recht hebben om voor rekening van Hypotheekgever en op door de Stichting Zekerheden te bepalen wijze:
  1. de administratie en exploitatie met betrekking tot het Onderpand te verzorgen of te doen verzorgen en daarvoor een vergoeding in rekening te brengen;
  2. het Onderpand te onderhouden en/of herstellen;
  3. het Onderpand te verhuren of in gebruik te geven op door de Stichting Zekerheden te bepalen voorwaarden en huur- of gebruiksovereenkomsten op te zeggen of te ontbinden en huur- of gebruiksvergoedingen te ontvangen en daarvoor kwijting te geven;
  4. alle betalingen te doen met betrekking tot het Onderpand, waaronder begrepen verzekeringspremies, belastingen en zakelijke lasten;
  5. alle rechten en bevoegdheden uit te oefenen die Hypotheekgever met betrekking tot het Onderpand heeft voor zover dit voor het beheer van het Onderpand door de Stichting Zekerheden noodzakelijk wordt geacht.
 1. De Stichting Zekerheden zal de belangen van de Crowd zo goed mogelijk in acht

80. Hypotheekverlening door derden

 1. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden overigens bepaalde kan Hypotheekgever die geen Geldnemer is:
  1. geen rechten ontlenen aan het feit dat andere door Geldnemer verleende zekerheden door de Stichting Zekerheden prijs gegeven worden;
  2. door hem ten behoeve van het Onderpand gemaakte kosten nimmer van de Crowd of de Stichting Zekerheden terugvorderen;
  3. niet verlangen dat wanneer de Stichting Zekerheden namens de Crowd tot verkoop overgaat, verpande en/of met hypotheek bezwaarde goederen van Geldnemer mede in de verkoop betrekt of als eerste verkoopt.
 2. Als Hypotheekgever die geen Geldnemer is ten gevolge van de uitwinning van het Onderpand een vordering op Geldnemer heeft, dan is deze vordering achtergesteld bij alle vorderingen van de Crowd of van de Stichting Zekerheden op Geldnemer.

M. VOORWAARDEN VOOR BEDRIJFSLENING

81. Toepasselijkheid op Bedrijfsleningen.

De bepalingen van dit deel M zijn (naast de overige Algemene Voorwaarden, met uitzondering van deel L (Voorwaarden voor Vastgoedlening (Hypothecair)) van toepassing indien de Geldlening een Bedrijfslening is.

82. Aanvullende Definities Bedrijfslening

In dit deel M wordt verstaan onder:

Corresponderende Vorderingen

Alle huidige en toekomstige vorderingen tot terugbetaling van hoofdsom en tot betaling van rente, kosten, vergoedingen en alle andere vorderingen die de Investeerders (in het geval van een Financiering in Fases: in alle Fases), SamenInGeld of de Stichting Zekerheden op enig moment hebben in verband met de Geldlening of (in het geval van een Financiering in Fases) alle onder de Raamovereenkomst vallende Fases.

Parallelle Vordering

Vordering van de Stichting Zekerheden die op ieder moment gelijk is aan het geheel van Corresponderende Vorderingen van de Investeerders (in het geval van een Financiering in Fases: in alle Fases), SamenInGeld en de Stichting Zekerheden. De Parallelle Vordering bestaat om de Stichting Zekerheden in staat te stellen haar taak uit te oefenen bij incassomaatregelen (gerechtelijk of buitengerechtelijk) en het nemen van verhaal.

83. Kosten voor schuldenaar

De Geldnemer moet alle kosten betalen van SamenInGeld, de Stichting Zekerheden en de Crowd die te maken hebben met de Leningovereenkomst en de Raamovereenkomst (indien van toepassing). Bij die kosten horen ook:

 • de kosten die SamenInGeld, de Stichting Zekerheden of de Crowd moeten maken om te zorgen dat de Geldnemer rente en aflossing en andere verschuldigde bedragen betaalt. Bijvoorbeeld de kosten van een incassobureau, een advocaat en andere juridische hulp;
 • de administratiekosten die SamenInGeld aan de Geldnemer in rekening

84. Betalingen

 1. Geldnemer dient betalingen te verrichten in
 2. Geldnemer kan rente, aflossingen, vergoedingen en andere onder de Leningovereenkomst verschuldigde bedragen alleen bevrijdend betalen op de door SamenInGeld met een IBAN aangegeven bankrekening van de Betaaldienstverlener of (in het geval van vergoedingen) SamenInGeld of een andere door SamenInGeld aan te wijzen derde partij. Rechtstreekse betalingen door Geldnemer aan Investeerders zijn niet toegestaan. Betalingen anders dan aan de Betaaldienstverlener of (in het geval van vergoedingen) SamenInGeld of een door SamenInGeld voor die betalingen aangewezen derde partij bevrijden de Geldnemer niet van zijn betalingsverplichting en leiden ook niet tot vermindering van de Corresponderende Vorderingen en de Parallelle Vordering. Bij betalingen dient Geldnemer het Projectnummer te vermelden.
 3. Het is Geldnemer niet toegestaan om te betalen bedragen te verrekenen met vorderingen die zij op welke grond dan ook heeft op de Investeerders, de Stichting Zekerheden of SamenInGeld, of om de betaling van verschuldigde bedragen op te
 4. De betaling van de door Geldnemer verschuldigde maandelijkse rente en aflossing en Administratievergoeding dient altijd uiterlijk op de zevenentwintigste (27ste) van de betreffende maand te hebben plaatsgevonden. De betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip waarop het bedrag is bijgeschreven op de IBAN-rekening van de Betaaldienstverlener, SamenInGeld of de in artikellid 2 bedoelde aangewezen derde. Dit tijdstip wordt aangegeven door de bank waar de ontvanger van de betalingen zijn rekening aanhoudt.
 5. Bij het aangaan van een Geldlening is de Geldnemer verplicht om een Waarborgsom te betalen van 1 maand rente, aflossing en Administratiekosten, welke bij het uitboeken van de Geldlening wordt ingehouden van de Hoofdsom van de financiering. Deze borg zal bij beëindiging van het project worden verrekend met de nog openstaande Schuld. Indien er geen Schuld meer is, aangaande het van toepassing zijnde Project, zal (het restant van) de Waarborgsom aan de Geldnemer worden overgemaakt.
 6. Betalingen worden in deze volgorde in mindering gebracht op de vorderingen van SamenInGeld, de Stichting Zekerheden en de Crowd:
  • op de kosten (waaronder mede begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, griffierrechten, deurwaarderskosten en executiekosten) en vergoedingen die Geldnemer moet betalen aan SamenInGeld, de Crowd of de Stichting Zekerheden;
 • op rente die Geldnemer moet betalen over de betreffende maand aan de Crowd;
 • op de aflossing die Geldnemer moet betalen over de betreffende maand aan de Crowd;
 • op openstaande rente van voorgaande maanden;
 • op openstaande aflossingen van voorgaande maanden;
 • voor overige schulden die Geldnemer bij SamenInGeld of de Stichting Zekerheden
 1. Bij een Financiering in Fases, worden de verschillende Fases bij de toepassing van lid 6 als één geheel beschouwd.

85. Boete bij te late betaling

 1. Indien een aan de Crowd, SamenInGeld of de Stichting Zekerheden verschuldigd bedrag niet tijdig is ontvangen, is Geldnemer vanaf de vervaldag over het niet tijdig ontvangen bedrag aan de Crowd een (boete)rente verschuldigd. Daarnaast is Geldnemer aan SamenInGeld bijkomende administratiekosten verschuldigd van minimaal € 15,00 (zegge vijftien euro) per niet-tijdige betaling. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast volgens het prijsindexcijfer van het CBS.
 2. De boeterente is gelijk aan het percentage van de contractuele rente vermeerderd met 1% met een maximum van het samengestelde bedrag tot het door de wetgever te stellen percentage. De boeterente is Geldnemer per maand verschuldigd. Indien Geldnemer gedurende een gedeelte van een maand in verzuim is, wordt de boeterente berekend over een gehele maand. De boeterente is direct opeisbaar.

86. Looptijd van de Geldlening

De Geldlening vangt aan op de Aanvangsdatum. De Geldlening eindigt bij het verstrijken van de looptijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Bij een Financiering in Fases hebben alle Fases dezelfde Einddatum, welke gelijk is aan de Einddatum van Fase I.

87. Renteberekening

 1. Voor het beschikbaar stellen van de Geldlening is Geldnemer de in de Leningovereenkomst vermelde rente verschuldigd. De renteberekening gaat in per de Aanvangsdatum. De rente wordt vanaf de hiervoor genoemde datum tot het einde van de maand berekend over het bedrag van de Schuld. Voor iedere volgende maand tot en met het einde van de looptijd van de Geldlening wordt de rente berekend over het bedrag van de Schuld per het einde van de daaraan voorafgaande maand. Voor de berekening van de rente wordt een maand op 30 dagen en een jaar op 360 dagen gesteld. De rente vervalt steeds op de zevenentwintigste (27ste) van de betreffende
 2. Tijdens de looptijd van de Geldlening wordt het rentepercentage niet

88. Annuïtaire Aflossing

Naast de rentebetalingen volgens het overeengekomen tarief, kan in de Leningovereenkomst worden bepaald dat de Geldnemer verplicht is om voor de gehele Geldlening of een deel daarvan annuïtaire aflossingen te doen. Deze worden berekend op basis van de looptijd van de Geldlening, tenzij een andere rekenperiode is overeengekomen met de Geldnemer.

89. Eindaflossing

 1. De Geldnemer heeft de plicht uiterlijk op de Einddatum van de Geldlening, de Geldlening in zijn geheel af te lossen.
 2. Aflossing vóór de Einddatum wordt beschouwd als vervroegde aflossing waarvoor de regels in artikel 90 (Vervroegde Aflossingen) van deze voorwaarden gelden.

90. Vervroegde aflossingen

 1. Bij aflossing van de Geldlening voor de Einddatum, is Geldnemer aan de Crowd een boete verschuldigd als vermeld in artikel 91 (Rente en boeterente bij aflossingen).
 2. Een in rekening gebrachte boete voor vervroegde aflossing komt bovenop het bedrag dat als vervroegde aflossing door Geldnemer is betaald.
 3. Door vervroegde aflossing wordt het bedrag aangepast dat Geldnemer maandelijks verschuldigd is. SamenInGeld regelt dat het maandelijks verschuldigde bedrag wordt aangepast met ingang van de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin vervroegd is afgelost.

91. Rente en boeterente bij aflossingen

 1. Bij een algehele vervroegde aflossing is de Geldnemer verplicht een boete te betalen overeenkomstig 2 maanden rente (rentetarieven zoals vastgelegd in de Leningovereenkomst). Is de resterende termijn korter dan 2 maanden, dan geldt er alleen indien de Geldlening algeheel vervroegd wordt afgelost en (bij een Financiering in Fases) alle andere Fases gelijktijdig ook algeheel vervroegd worden afgelost geen boete over de resterende periode tot de Einddatum. In het geval van een gebroken maand wordt het aantal dagen daarvan meegerekend. Daarnaast brengt SamenInGeld administratiekosten volgens het Tarievenblad in rekening.
 2. Geldnemer kan ieder kalenderjaar tot uiterlijk 30 juni eenmalig en in één enkele betaling een bedrag van 10% van de oorspronkelijke Hoofdsom van de Geldlening boetevrij aflossen. Boetevrije aflossing van een kleiner bedrag of een groter bedrag is niet toegestaan. Bij aflossing van een kleiner bedrag is de Geldnemer over dat bedrag boeterente verschuldigd. Bij aflossing van een hoger bedrag is de Geldnemer over een bedrag gelijk aan het verschil tussen de vervroegde aflossing en het toegestane aflossingsbedrag, boeterente verschuldigd. De boete is in beide gevallen gelijk aan 2 maanden rente (rentetarieven zoals vastgelegd in de Leningovereenkomst) over het betreffende bedrag. Bij aflossing na 30 juni is over het gehele bedrag van de aflossing de boete van 2 maanden rente verschuldigd.
 3. Bij het berekenen van de rente die Geldnemer moet betalen, gaat SamenInGeld uit van: 1 jaar = 360 dagen; 1 maand = 30 dagen.

92. Aankondigen aflossing

De Geldnemer is verplicht om ten minste 30 dagen voordat hij op de Geldlening vervroegd wenst af te lossen hiervan kennis te geven aan SamenInGeld die op haar beurt de Stichting Zekerheden, de backoffice en alle partijen die betrokken zijn bij de administratie op de hoogte brengt. Als de aflossing plaatsvindt op een datum die ligt na de datum die Geldnemer heeft aangekondigd als zijnde de aflossingsdatum, is SamenInGeld gerechtigd om namens de Crowd dagrente in rekening te brengen als bedoeld in artikel 85.

93. Verplicht eerder aflossen – Opeisingsgronden

De Geldlening, rente (waaronder mede begrepen boeterente), vergoedingen, kosten en andere in verband met de Leningovereenkomst en de daarmee verband houdende overeenkomsten en documenten verschuldigde bedragen zijn onmiddellijk en geheel opeisbaar voor de Crowd (Crowd, vertegenwoordigd door de Stichting Zekerheden), SamenInGeld en de Stichting Zekerheden, zonder dat daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist in de volgende situaties:

 1. Geldnemer komt een of meer verplichtingen niet of niet tijdig en/of niet behoorlijk na die voortvloeien uit de Leningovereenkomst, een Raamovereenkomst of de Algemene Voorwaarden, of er bestaat gegronde vrees dat Geldnemer genoemde verplichtingen niet zal nakomen;
 2. Bij een Financiering in Fases: Geldnemer schiet tekort in de nakoming van een of meer betalingsverplichtingen uit hoofde van een Leningovereenkomst voor een andere Fase van de financiering of een dergelijke financieringsovereenkomst wordt vervroegd opgeëist;
 3. Geldnemer betaalt de overeengekomen rente en aflossing niet, niet helemaal of niet op tijd;
 4. Geldnemer:
  • vraagt faillissement aan;
  • wordt failliet verklaard (bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak);
  • vraagt surseance van betaling aan;
  • komt in de schuldsanering (wettelijke schuldsaneringsregeling); of het is voorzienbaar dat een van deze omstandigheden zich zal voordoen.
 1. Geldnemer kan niet meer vrij beschikken over (een deel van) zijn/haar vermogen, bijvoorbeeld doordat Geldnemer ‘onder curatele’ staat;
 2. Geldnemer geeft geen tijdige informatie, geen juiste informatie, is permanent niet bereikbaar of aanspreekbaar en/of verhuisd naar het buitenland dan wel verstrekt geen informatie;
 3. Geldnemer schiet tekort in de nakoming van een of meer betalingsverplichtingen uit hoofde van enige andere financieringsovereenkomst (hoe ook genaamd) met een derde of een dergelijke financieringsovereenkomst wordt vervroegd opgeëist;
 4. Beslaglegging op of overdracht van een belangrijk gedeelte van de activa van de Geldnemer;
 5. Geldnemer overlijdt en er zijn geen erfgenamen die hem/haar opvolgen onder algemene titel, Geldnemer is een rechtspersoon die ophoudt te bestaan door hetzij ontbinding van de rechtspersoon, juridische fusie of staking van de onderneming, of een of meer aandelen in het aandelenkapitaal van Geldnemer worden overgedragen;
 6. Geldnemer blijkt aan SamenInGeld, de Stichting Zekerheden, de Crowd of enige andere partij die betrokken is bij de totstandkoming van de Leningovereenkomst of de Raamovereenkomst (indien van toepassing) onjuiste informatie te hebben verstrekt of informatie achter te hebben Daarbij gaat het om informatie die belangrijk was bijvoorbeeld voor de beoordeling van de Aanvraag, de beslissing om het Crowdfundingaanbod te plaatsen of om de Leningovereenkomst of Raamovereenkomst onder de afgesproken voorwaarden te sluiten.
 7. In de volgende gevallen betrekking hebbend op de positie van Geldnemer:
  • Geldnemer verkoopt diens bedrijf (gedeeltelijk), stopt ermee of draagt het bedrijf (gedeeltelijk) over;
  • Geldnemer wordt geschorst in de uitoefening van diens bedrijf, beroep of ambt, in welke hoedanigheid hij/zij juist de Geldlening heeft afgesloten;
  • Geldnemers’ bedrijf lijdt (naar oordeel van SamenInGeld) aanmerkelijke verliezen en dreigt dus de verplichtingen die Geldnemer is aangegaan niet meer te kunnen nakomen.
  • Geldnemer verplaatst diens bedrijf naar het buitenland;
  • Geldnemer draagt (diens aandelen in) diens bedrijf of het is voorzienbaar dat een van deze omstandigheden zich zal voordoen.
 1. Als Geldnemer een rechtspersoon is:
  • De rechtspersoon wordt vereffend, ontbonden, nietig verklaard, omgezet, juridisch gesplitst of de rechtspersoon fuseert juridisch.
  • De statuten of de reglementen van de rechtspersoon
  • De zeggenschap die verbonden is aan de aandelen van de rechtspersoon of het is voorzienbaar dat een van deze omstandigheden zich zal voordoen.
 1. De Stichting Zekerheden eist een ander krediet op voor de Crowd bij Geldnemer of diens echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner.
 2. Geldnemer verleent niet op tijd een afgesproken pandrecht, hypotheekrecht of andere zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de aangegane Leningovereenkomst en Raamovereenkomst (indien van toepassing).
 3. Een pandrecht, hypotheekrecht of andere zekerheid vervalt (gedeeltelijk), is nietig, vernietigbaar of niet van de afgesproken ‘rang’.
 4. Geldnemer wordt betrokken in een (juridische) procedure die een materieel nadelige uitwerking heeft of kan hebben op de nakoming van de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Leningovereenkomst of de Raamovereenkomst (indien van toepassing);
 5. Een vergunning die nodig is voor Geldnemers’ bedrijf, ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken, of Geldnemer handelt in strijd met de voorwaarden van zo’n vergunning.
 6. Als Geldnemer (mede) handelt voor een personenvennootschap of voor een contractueel samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid:
  • Een vennoot, maat of partner treedt toe of
  • De overeenkomst van de samenwerking
 7. Geldnemer herroept een last of volmacht die verstrekt is aan SamenInGeld, de Stichting Zekerheden of aan een zakelijke partner.
 8. Geldnemer informeert SamenInGeld niet meteen als zich één van de hiervoor genoemde situaties voordoet.

94. Informeren bij Opeising

Indien sprake is van een opeisingsgrond als bedoeld in artikel 93 en de Stichting Zekerheden gebruik maakt van haar bevoegdheid om de Geldlening om te eisen, wordt de Crowd op de hoogte gesteld middels een digitaal of schriftelijk bericht. De Stichting Zekerheden kan, geheel naar eigen inzicht, overgaan tot (gerechtelijke of buitengerechtelijke) incassomaatregelen en maatregelen tot verhaal.

95. Verdeling opbrengst incasso en verhaal

 1. Als het resultaat van de incassowerkzaamheden geen of onvoldoende verhaal biedt voor alle vorderingen van SamenInGeld, de Stichting Zekerheden en Investeerders, wordt de opbrengst verdeeld volgens de in lid 6 van artikel 84 (Betalingen) aangegeven
 2. Bij een Financiering in Fases, worden de verschillende Fases bij de verdeling als één geheel beschouwd.

96. Verplicht informeren

 1. Geldnemer is verplicht om SamenInGeld terstond te berichten van het ontstaan of het dreigen ontstaan van de volgende gevallen:
  • faillietverklaring of aanvraag dan wel uitgifte daarvan van de Geldnemer;
  • aanvraag tot verkrijgen van surseance van betaling of aanvraag van een schuldsaneringsregeling van Geldnemer.
 2. Geldnemer is verplicht SamenInGeld schriftelijk (het zij per post, hetzij digitaal) te informeren en wel minstens 14 dagen vooraf over:
  • een adreswijziging;
  • een verandering van de verblijfplaats of rechtsvorm van
 3. Indien SamenInGeld of de Stichting Zekerheden hierom vraagt, is Geldnemer verplicht binnen 14 dagen overige relevante informatie te verstrekken.

97. Administratie, afschriften en opgaves

 1. Ieder jaar ontvangt Geldnemer van de backoffice een saldo-opgave met betrekking tot de Geldlening die gegevens kan bevatten die relevant zijn voor Geldnemer’s administratie of belastingaangifte.
 2. De inhoud van een saldo-opgave geldt als te zijn goedgekeurd, tenzij Geldnemer binnen 30 dagen na ontvangst reclameert bij SamenInGeld dat de saldo-opgave onjuistheden bevat.

98. Kosten

 1. Alle kosten van de Crowd, SamenInGeld en de Stichting Zekerheden die te maken hebben met de Geldlening en het verstrekken van zekerheid, de kosten voor invordering, executiemaatregelen, rechtsbijstandskosten alsmede incassokosten (gerechtelijk of buitengerechtelijk) etc. komen voor rekening van Geldnemer. Deze kosten worden separaat in rekening gebracht en komen bovenop de maandelijks verschuldigde Administratievergoeding die Geldnemer dient te betalen aan SamenInGeld en de eenmalige Plaatsingsvergoeding en Succesvergoeding.
 2. Indien de Stichting Zekerheden gebruik maakt van haar bevoegdheid om de Geldlening vervroegd op te eisen op grond van artikel 56 (Verplicht eerder aflossen – Opeisingsgronden), dan bedraagt het minimumbedrag dat in rekening wordt gebracht € 500,- (zegge vijfhonderd euro).

N. OVERIGE BEPALINGEN

99. Overdraagbaarheid

 1. SamenInGeld en de Stichting Zekerheden mogen hun rechten en verplichtingen onder de Leningovereenkomst, de Investeringsovereenkomst, de Raamovereenkomst (indien van toepassing), de Hypotheekakte (indien van toepassing), deze Algemene Voorwaarden en daarmee verband houdende overeenkomsten en documenten geheel of gedeeltelijk overdragen aan of bezwaren ten behoeve van een derde. Gebruiker geeft bij voorbaat toestemming hiertoe en is gehouden om mee te werken aan handelingen die daartoe volgens SamenInGeld of de Stichting Zekerheden nodig zijn.
 2. Een Gebruiker kan de rechten en verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met SamenInGeld, de Stichting Zekerheden of andere Gebruikers, waaronder de Leningovereenkomst, de Investeringsovereenkomst, de Raamovereenkomst (indien van toepassing), de Hypotheekakte (indien van toepassing), deze Algemene Voorwaarden en daarmee verband houdende overeenkomsten niet bezwaren of overdragen aan een derde. Het voorgaande is een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 3. Het is SamenInGeld en de Stichting Zekerheden toegestaan delen van de dienstverlening uit te besteden aan derden met in achtneming van de regels daaromtrent uit hoofde van de Europese Crowdfundingverordening, de Wft en gerelateerde regelgeving.

100. Registratie van uw persoonsgegevens

SamenInGeld mag persoonsgegevens opnemen in een persoonsregistratie. SamenInGeld verwerkt persoonsgegevens conform de AVG. SamenInGeld heeft een privacy beleid. Dit staat beschreven in het privacy statement dat iedereen kan vinden op de website www.sameningeld.nl.

Het privacyreglement bepaalt onder meer dat SamenInGeld persoonsgegevens mag geven aan of uitwisselen met:

 • Stichting Zekerheden;
 • het Bureau Krediet Registratie (BKR);
 • de partij die de backoffice van de Geldlening uitvoert, in casu SamenInGeld alsmede enige door SamenInGeld voor de backoffice ingeschakelde zakenpartner;
 • de notaris die alle notariële aktes verlijdt;
 • het Kadaster;
 • overheidsinstanties zoals politie en justitie in verband met een gerechtvaardigd belang;
 • overige partijen met wie SamenInGeld samenwerkt in het kader van de uitvoering van de afspraken die met Geldnemer zijn gemaakt.

Mededelingsverplichtingen in het kader van de ‘Wet bescherming persoonsgegevens SamenInGeld meldt deze overeenkomst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaal-risico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen (kredietnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft SamenInGeld verder de verplichting een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 60 dagen te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag.

101.  Anonimiteit Investeerders

 1. De Accountnummers en de Inschrijvingsbedragen van Investeerders staan opgeslagen in de projectdossiermap. Verder blijven Investeerders zoveel mogelijk anoniem voor Geldnemer, andere Investeerders en derden.
 2. SamenInGeld en de Stichting Zekerheden zullen de identiteit van Investeerders niet aan Geldnemer, andere Investeerders of derden bekend maken, tenzij:
 • SamenInGeld of de Stichting zekerheden dit noodzakelijk acht om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak;
 • SamenInGeld of de Stichting zekerheden dit noodzakelijk acht voor de uitvoering van de Last of de incasso van de Parallelle Vordering;
 • SamenInGeld of de Stichting zekerheden dit noodzakelijk acht in het kader van een te voeren gerechtelijk procedure;
 • de Betaaldienstverlener om bekendmaking verzoekt in het kader van het uitvoeren van het betalingsverkeer in verband met de Leningovereenkomst.

102. Overmacht

 1. SamenInGeld en de Stichting Zekerheden zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SamenInGeld of de Stichting Zekerheden geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SamenInGeld of de Stichting Zekerheden niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SamenInGeld of de Stichting Zekerheden worden daaronder begrepen.
 3. SamenInGeld heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SamenInGeld of de Stichting Zekerheden zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Voor zoveel SamenInGeld of de Stichting Zekerheden ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SamenInGeld of de Stichting Zekerheden gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Gebruiker is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

103. Citeernaam voor deze voorwaarden

De citeernaam voor deze voorwaarden is ‘Algemene voorwaarden SamenInGeld 27 juni 2024.’

Ik wil investeren

Ik wil investeren

Ik wil een financiering

Ik wil een financiering