Skip to main content

Klachtenprocedure

SameninGeld doet haar uiterste best om deze klacht naar tevredenheid op te lossen. Vind je dat de klacht niet juist is afgehandeld, dan kan je dit indienen bij de directie van SamenInGeld.

SamenInGeld is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.015894.

Omschrijving van jouw klacht

Geef in een brief of e-mail duidelijk aan wat jouw klacht is en waarom je niet tevreden bent met de oplossing. Vermeld altijd je persoonlijke gegevens en  rekeningnummer. Deze brief kan gestuurd worden naar:

SamenInGeld BV
T.a.v. de directie
P.C. Staalweg 70
3721 TJ Bilthoven

Of per mail naar: info@sameningeld.nl

Reactie binnen 6 weken

De directie van SamenInGeld streeft er naar zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. Je ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een reactie.

Niet eens met antwoord van de directie

Ben je het niet eens met de reactie van de directie van SameninGeld dan kun je je als zakelijke relatie wenden tot de rechter. In bepaalde gevallen kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Veel gestelde vragen

Wie kan een klacht bij ons indienen?

Iedere cliënt, bestaande uit iedere (aspirant)belegger en/of (aspirant)-projecteigenaar aan wie wij crowdfundingdiensten verlenen of voornemens zijn te verlenen kan een klacht indienen.

Hoe kan je jouw klacht indienen?

Klachten kunnen via het klachtenformulier onderaan deze pagina of per e-mail (info@sameningeld.nl ter attentie van de afdeling Klantenservice) bij ons worden ingediend. Na het indienen van het Klachtenformulier zal de verdere communicatie ten aanzien van de klacht via e-mail plaatsvinden. Op verzoek van de indiener kan de communicatie ook via post verlopen.

Voor klachten zijn wij bereikbaar per e-mail via info@sameningeld.nl of geef in een brief duidelijk aan wat jouw klacht is en waarom je niet tevreden bent met de oplossing. Vermeld altijd je persoonlijke gegevens en  rekeningnummer. Deze brief kan gestuurd worden naar:

SamenInGeld BV
T.a.v. de directie
P.C. Staalweg 70
3721 TJ Bilthoven

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van mijn klacht?

Nee, uw klacht wordt kosteloos in behandeling genomen.

Welke informatie lever je aan bij het indienen van jouw klacht?

Bij het indienen van uw klacht vermeldt u op het Klachtenformulier:

 • De naam van het crowdfundingproject en eventueel de naam van het bedrijf of de projecteigenaar
 • Een duidelijke beschrijving van de klacht
 • Datum of data van de gebeurtenis(sen) die tot de klacht hebben geleid.
 • Een beschrijving van veroorzaakte schade, verlies of nadeel (indien relevant).
 • Overige opmerkingen of aanvullende informatie (indien relevant).

Documenten die de in de klacht genoemde feiten ondersteunen dienen als bijlagen bij het Klachtenformulier te worden meegestuurd.

Wat gebeurt er nadat ik mijn klacht heb ingediend?

 • Uw klacht wordt geregistreerd en u ontvangt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht per e-mail een bevestiging van de ontvangst en de naam van de persoon die verantwoordelijk is voor de afhandeling van uw klacht.
 • Binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klacht verneemt u van ons of uw klacht ontvankelijk is en of wij uw klacht in behandeling kunnen nemen. Een klacht is onder anderen niet ontvankelijk indien deze niet is ingediend door middel van het voorgeschreven, volledig ingevuld en ondertekende klachtenformulier, dan wel indien de klacht geen betrekking heeft op de dienstverlening van SamenInGeld.nl als crowdfundingplatform.
 • Mocht uw klacht niet-ontvankelijk zijn, dan informeren wij u dat de klacht niet behandeling kan worden genomen en informeren wij u over de reden daarvan.
 • Mocht uw klacht ontvankelijk, maar onduidelijk of onvolledig zijn, dan wel mochten er relevante informatie en bewijsmiddelen ontbreken, dan nemen wij binnen twee weken contact met u op en vragen wij u de ontbrekende informatie aan te leveren en geven u een termijn van twee weken waarbinnen de gegevens moeten worden aangevuld. De termijn waarbinnen het besluit op de klacht wordt gegeven wordt dan eveneens met twee weken opgeschort.
 • Mocht SamenInGeld.nl informatie en/of documenten nodig hebben die niet door de indiener kunnen worden verstrekt, maar die wel relevant zijn voor het boordelen van de klacht, dan wordt de indiener hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. Hierbij wordt tevens aangegeven hoeveel tijd SamenInGeld.nl nodig denkt te hebben om deze extra informatie en/of documenten te verzamelen. De termijn waarbinnen het besluit op de klacht wordt gegeven wordt dan met deze tijd opgeschort, waarbij deze periode niet langer dan twee weken zal zijn.
 • Uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht zullen wij u een gemotiveerde reactie sturen, of zoveel later in het geval de beslistermijn is opgeschort zoals hiervoor omschreven.
 • Als wij onverhoopt wegens bijzondere omstandigheden toch niet binnen de beloofde termijn kunnen reageren, dan brengen wij u hier tijdig van op de hoogte en informeren wij u over de reden daarvan. Hierbij geven wij tevens aan binnen welke termijn het besluit dan zal worden genomen.

Wat gebeurt er als ik niet akkoord ben met de oplossing die SamenInGeld.nl biedt?

Indien u niet akkoord bent met de oplossing kunt u hier binnen 1 maand na ontvangst van het antwoord schriftelijk bezwaar tegen aantekenen. Wij zullen aan de hand van het door u aangedragen verweer uw klacht opnieuw beoordelen.

Indien u het niet eens bent met (onderdelen van) het besluit kan een klacht worden ingediend bij de AFM of een vordering bij de civiele rechter. U kunt uw klacht ook indienen bij het KiFiD.

Kan ik mijn klachtdossier inzien?

De indiener heeft recht op inzage in het door ons opgebouwde klachtdossier. SamenInGeld.nl is derhalve verplicht u te allen tijde inzage in uw klachtdossier te geven.

Hoe lang wordt mijn klachtdossier bewaard?

U klachtdossier wordt tot minimaal 5 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Heb je een klacht over een BKR registratie?

Klacht over BKR-registratie

Gaat jouw klacht over een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en ben je het niet eens met de reactie van de directie van SamenInGeld dan kun je deze zaak voorleggen aan de Geschillencommissie BKR. Dit kan echter pas nadat de klachtenprocedure bij SamenInGeld is afgerond.

Geschillencommissie BKR

Na afronding van de klachtenprocedure bij SamenInGeld dien je deze klacht binnen 2 maanden in bij de Geschillencommissie BKR. Na deze termijn neemt de commissie de klacht niet meer in behandeling. Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met BKR om te informeren wat je moet doen om deze klacht in te dienen. Kijk voor meer informatie op www.bkr.nl of neem contact op via:

Bureau Krediet Registratie
Afdeling Inlichtingen & Inzage
Postbus 6080
4000 HB Tiel
Telefoon: 0900 257 84 35 (0900 BKRTIEL)

Uitspraak bindend

 • De uitspraak van de Geschillencommissie BKR is bindend voor jou en voor SamenInGeld. De Geschillencommissie brengt voor behandeling van een geschil kosten in rekening. Voor meer informatie neem je contact op met de Geschillencommissie BKR.

Hulp of advies nodig?

Indien je met een vraag zit, of er iets onduidelijk is dan kun je altijd even contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

Klachtenformulier